Legia akademickaPielęgniarstwo dodatkoweFA projektBaner FE

Akty prawne

Zainteresowanych podjęciem studiów w roku akademickim 2018/2019 zapraszamy do zapoznania się z kryteriami kwalifikacyjnymi ustalonymi przez Senat PPWSZ w Nowym Targu zamieszczonymi w poniższych uchwałach:

Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych warunków, trybu i terminów rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2018/2019

Uchwała w sprawie ustalenia zasad przyjmowania na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów międzynarodowych i ogólnopolskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych

Osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego tj. cudzoziemcy mogą zostać przyjęci na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, zgodnie z warunkami i trybem rekrutacji podanymi w powyższych uchwałach, jeśli spełnią przynajmniej jeden z poniższych warunków:

1) posiadają ważną Kartę Polaka;
2) posiadają zezwolenie na pobyt stały;
3) posiadają status uchodźcy nadany w Rzeczypospolitej Polskiej;
4) korzystają z ochrony czasowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5) są pracownikami migrującymi, będącymi obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, lub członkami rodzin takich osób, jeżeli mieszkają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
6) posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) posiadają wydane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650);
8) udzielono im ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
9) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub członkami rodzin takich osób, posiadającymi prawo stałego pobytu.

Cudzoziemcy, którzy:

1) nie spełniają żadnego z powyższych warunków lub

2) obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich EFTA - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów lub posiadacze ważnej Karty Polska, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich

mogą podejmować i odbywać kształcenie na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich, zgodnie z warunkami zawartymi w poniższej uchwale:

Uchwała w sprawie podejmowania i odbywania kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim w PPWSZ w Nowym Targu przez cudzoziemców ubiegających się o przyjęcie na studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2015/2016 oraz w latach następnych

Cudzoziemcy, którzy posiadają kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" lub wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, mogą podejmować i odbywać studia wyższe wyłącznie na zasadach odpłatności.

 

Poniżej przedstawiamy zasady i terminy rekrutacji na kolejny rok akademicki 2019/2020:

Uchwała w sprawie ustalenia warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji, w tym prowadzonej w drodze elektronicznej na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu na rok akademicki 2019/2020.