ChrzanowskaV Podhalańska Wiosna FizjoterapiiWolność wartości wartość wolnościBaner FE

Dydaktyka w Brzesku

Kierunek pielęgniarstwo - studia pierwszego stopnia licencjackie 3-letnie o profilu praktycznym

Kandydaci, którzy wybiorą studia w Brzesku, będą realizowali zajęcia dydaktyczne w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Brzesku przy ul. Okulickiego 2, natomiast zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w placówkach leczniczych, głównie w Szpitalu Powiatowym w Brzesku przy ul. Kościuszki 68.

Studiując pielęgniarstwo I stopnia w PPWSZ, zyskujesz dodatkowe korzyści*:

1) stypendium dla studentów kierunku pielęgniarstwo w kwocie 660 zł miesięcznie;

2) bezpłatne zajęcia dodatkowe i kursy;

3) odpłatne praktyki zawodowe (ok. 150 zł/tydzień);

4) zwrot kosztów dojazdu i zakwaterowania studentów odbywających praktyki poza miejscem zamieszkania;

5) ponadprogramowe, płatne praktyki zawodowe;

6) gwarancję zatrudnienia w zawodzie pielęgniarki.

Ponadto poza projektem dof. z UE masz gwarancję wysokiej jakości kształcenia potwierdzonej certyfikatami, zajęcia prowadzone są przez kompetentną kadrę naukowo-dydaktyczną (lekarzy i pielęgniarki). Posiadamy nowoczesną infrastrukturę dydaktyczną i wirtualną bibliotekę. Po ukończeniu studiów I stopnia masz pewność zatrudnienia (w Polsce i za granicą) w zawodzie pielęgniarki/pielęgniarza oraz możliwość kontynuowania studiów na poziomie magisterskim w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu.

*Projekt „Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych“ (konkurs nr POWR.05.03.00-IP.05-00-002/15)

Do postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2018/2019 mogą być dopuszczeni kandydaci, którzy zarejestrują się w systemie eKandydat oraz złożą w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich wymagane dokumenty rekrutacyjne.

Warunki, zasady i terminy rekrutacji na rok akademicki 2018/2019:

1) rejestracja elektroniczna w zakładce eKandydat - przy wyborze kierunku studiów należy zadeklarować "Pielęgniarstwo w Brzesku" (od 21 maja do 21 lipca 2018 r.)

2) złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (od 18 czerwca do 21 lipca 2018 r.)

3) Komisja Rekrutacyjna przeprowadza postępowanie na podstawie wyników z konkursu świadectw:

„egzamin maturalny - nowa matura”: punkty uzyskane w czasie egzaminu maturalnego z części pisemnej na poziomie podstawowym lub rozszerzonym z dwóch przedmiotów (wyżej punktowanych) spośród sześciu: biologia, chemia, fizyka i astronomia, język polski, język obcy nowożytny, matematyka;

Zasady przyznawania punktów w postępowaniu kwalifikacyjnym

„egzamin dojrzałości - stara matura”: średnia arytmetyczna (dwa miejsca po przecinku) wyliczana z ocen końcoworocznych ze świadectwa dojrzałości (bądź świadectwa ukończenia szkoły średniej) z przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, język polski, język obcy nowożytny; oceny z egzaminu dojrzałości nie są brane pod uwagę.

Plan studiów w formie stacjonarnej

Cele kształcenia, możliwości zatrudnienia i kontynuacji kształcenia przez absolwentów kierunku pielęgniarstwo, studia pierwszego stopnia

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: Nowy Targ, ul. Kokoszków 71 budynek główny (Rektorat), II piętro w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich w pokojach nr 223, 223a, 224 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00.

Ponadto jest możliwość przesłania dokumentów pocztą tradycyjną.

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Nauczania i Spraw Studenckich Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
telefon: (18) 26 10 712
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Galeria zdjęć:

Plakat - pielęgniarstwo I stopnia w Brzesku Plakat - pielęgniarstwo I stopnia w Brzesku