dzien_otwartyLegia akademickazimaAnkietaFA projektBaner FE

Egzamin dyplomowy

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu dyplomowego jest złożenie w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • Trzech egzemplarzy pracy dyplomowej w wersji papierowej,  (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: pracę zatwierdzam z podpisem i datą;
 • pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF (część opisowa w jednym pliku PDF, plansze, zdjęcia i inne załączniki graficzne w drugim pliku PDF) (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną: nazwiskiem i imieniem Studenta/Słuchacza, nr albumu, kierunkiem studiów; tytuł pracy dyplomowej; w przypadku stwierdzenia róznic pomiedzy pracą na CD, a pracą w wersji papierowej, praca nie zostanie dopuszczona do procedury antyplagiatowej
 • podpisanego oświadczenia Studenta/Słuchacza (wydrukowane na OSOBNEJ kartce);
 • oświadczenia - zgody studenta na wykorzystanie przez PPWSZ pracy dyplomowej w celach dydaktycznych (wydukowane na OSOBNEJ kartce);

 • wypełnionej karty obiegowej;

 • dziennika praktyk zawodowych (jeśli praktyki są wymagane programem studiów);
 • czterech identycznych zdjęć do dyplomu (45x65 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem (nie dotyczy Słuchaczy studiów podyplomowych);
 • dowodu opłaty za dyplom 60 zł lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych 30 zł (opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem na konto Uczelni: Bank Zachodni WBK, II Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000).

 

 DOKUMENTY DO POBRANIA  - rok akademicki 2018/19

 

PRZED EGZAMINEM DYPLOMOWYM

 • Pieczęć i podpis w karcie obiegowej z KWESTURY można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00 - pok. 236

 

 • Studenci, którzy w toku studiów uczestniczyli w:

  1. Działalności kół naukowych (potwierdza opiekun koła),

  2. Konferencjach organizowanych przez uczelnię  (certyfikat uczestnictwa),

  3. Pełnili funkcję starosty, vice- starosty roku (zaświadczenie z sekretariatu Instytutu)

  4. Samorządzie studenckim PPWSZ (potwierdza Samorząd p. t1.34, samorząd@ppwsz.edu.pl)

  5. Senacie PPWSZ (zaświadczenie z Rektoratu)

  6. Komisji stypendialnej, rekrutacyjnej (zaświadczenie z Działu Nauczania p. 223)

  proszeni są o dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa do Sali Obsługi i Studenta - pok.227

  Informacje te zostaną ujęte  w suplemencie do dyplomu

 

PO EGZAMINIE DYPLOMOWYM

 • Po egzaminie dyplomowym student otrzymuje zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje sie tymczasowo - do chwili wystawienia  przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.

 • Dokumentem potwierdzajacym ukończenie studiów jest dyplom wraz suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 222.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.