Legia akademickaPielęgniarstwo dodatkoweFA projektBaner FE

Egzamin magisterski

Terminy obron znajdują się w zakładce Komunikaty <PRZEJDŹ>
 
Wytyczne dotyczące prac magisterskich (pobierz)
 
Odbiór dyplomów od pon. do pt. od godz. 8.00 do 14.00 w pok. 223a. 
Odbiór suplementów do dyplomów od pon. do pt. od godz. 8.00 do 16.00 w pok. 227.
 
Terminy egzaminów magisterskich dla studentów, którzy złożyli wszystkie stosowne dokumenty  wg podziału na Promotorów (szczegółowy harmonogram, będzie dostępny dzień przed obroną).
 

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu magisterskiego jest złożenie w Sali Obsługi Studenta, pok. 227:

 • dwóch egzemplarzy pracy magisterskiej w wersji papierowej (w tym jeden egzemplarz wydrukowany dwustronnie i termicznie zbindowany, drugi w twardej oprawie jednostronnie wydrukowany), ostatecznie zatwierdzonych przez promotora z adnotacją na stronie tytułowej: pracę zatwierdzam z podpisem i datą oraz z formularzem oceny od promotora,
 • pracy na płycie CD lub DVD zapisanej w formacie PDF w jednym pliku (nie zabezpieczonej hasłem), identycznej z wersją papierową, podpisaną: imieniem i nazwiskiem Studenta/Słuchacza, nr albumu, tematem pracy;
 • streszczenie pracy magisterskiej przygotowane zgodnie ze wzorem (patrz dokumenty do pobrania)
 • podpisanego oświadczenia Studenta/Słuchacza;
 • wypełnionej karty obiegowej (Pieczęć i podpis na karcie obiegowej z KWESTURY można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00 - pok. 239)
 • dziennika praktyk zawodowych (jeśli praktyki są wymagane programem studiów);
 • czterech identycznych zdjęć do dyplomu (45x65 mm) podpisanych na odwrocie imieniem i nazwiskiem (nie dotyczy Słuchaczy studiów podyplomowych);
 • dowodu opłaty za dyplom 60 zł  (opłatę należy uiścić wyłącznie przelewem na konto Uczelni: Bank Zachodni WBK, II Oddział w Nowym Targu nr: 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000);

 

DOKUMENTY DO POBRANIA  - rok akademicki 2017/2018

 

WAŻNE! Przypominamy, iż zgodnie z Regulaminem studiów PPWSZ w Nowym Targu student ma obowiązek złożenia zaakceptowanej pzez Promotora pracy magisterskiej najpóźniej do 30 września ostatniego semestru studiów. 

Rektor może, na wniosek studenta zaopiniowany przez Drektora Instytutu, przesunąć termin złożenia pracy magisterskiej o trzy miesiące, w szczególności z powodu:

1) długotrwałej choroby studenta, potwierdzonej zaświadczeniem lekarskim;

2) niemożności wykonania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od studenta i odpowiednio udokumentowanych.

Wzór podania o przedłużenie terminu złożenia pracy dyplomowej (pobierz)

Ponadto egzamin magisterski powinien odbyć się w terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od daty złożenia pracy magisterskiej.

 

PRZED EGZAMINEM MAGISTERSKIM

Pieczęć i podpis w karcie obiegowej z KWESTURY można uzyskać od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 - 16.00 - pok. 239

Studenci, którzy w toku studiów uczestniczyli w:

 • działalności kół naukowych (potwierdza opiekun koła),
 • konferencjach organizowanych przez uczelnię  (certyfikat uczestnictwa),
 • pełnili funkcję starosty, vice- starosty roku (zaświadczenie z sekretariatu Instytutu)
 • samorządzie studenckim PPWSZ (potwierdza Samorząd p. t1.34, samorząd@ppwsz.edu.pl)
 • Senacie PPWSZ (zaświadczenie z Rektoratu)
 • komisji stypendialnej, rekrutacyjnej (zaświadczenie z Działu Nauczania p. 223)

proszeni są o dostarczenie potwierdzenia uczestnictwa do Działu Obsługi Studenta - pok.227 do 30.06.2018 r.

Informacje te zostaną ujęte w suplemencie do dyplomu.

PO EGZAMINIE MAGISTERSKIM

 • Po egzaminie magisterskim student otrzymuje zaświadczenie  o złożeniu egzaminu dyplomowego  wraz z oceną i uzyskanym tytułem. Zaświadczenie wydaje się tymczasowo - do chwili wystawienia przez Uczelnię oryginału dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Dokumentem potwierdzającym ukończenie studiów jest dyplom wraz z suplementem. Suplement do dyplomu należy odebrać w pok. 227, dyplom - pok. 222.  Dokumenty są do odbioru po 30 dniach od terminu obrony.

 

* Zgodnie z Regulaminem Studiów PPWSZ w Nowym Targu przypadku nieprzystąpienia do egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn usprawiedliwionych, należy złożyć podanie do Dyrektora Instytutu o wyznaczenie nowego terminu egzaminu magisterskiego.

** W przypadku uzyskania z egzaminu magisterskiego oceny niedostatecznej, a także nieprzystąpienia do tego egzaminu w ustalonym terminie z przyczyn nieusprawiedliwionych, Dyrektor Instytutu wyznacza drugi termin egzaminu jako ostateczny. Nieprzystąpienie do egzaminu magisterskiego z przyczyn nieusprawiedliwionych, równoznaczne jest z otrzymaniem oceny niedostatecznej z egzaminu.