dzien_otwartyLegia akademickazimaAnkietaFA projektBaner FE

Praktyka zawodowa

Określenie warunków odbywania praktyk przez studentówkierunku inżynieria środowiska

W planie studiów dla kierunku inżynieria środowiska, specjalność geologia inżynierska, realizowane są zajęcia terenowe o charakterze praktyk zawodowych z zakresu:

  • geologii ogólnej ma na celu doskonalenie praktycznych umiejętności rozpoznawania typów skał nabytych podczas ćwiczeń. Studenci poznają podstawy interpretacji prostych struktur geologicznych, zasad pracy w terenie, sposoby analizy i dokumentowania odsłonięć oraz prowadzenia obserwacji geologicznych ze szczególnym uwzględnieniem utworów czwartorzędowych;
  • kartografii celem jest nabycie praktycznych umiejętności sporządzania różnorodnych opracowań kartograficznych ze szczególnym uwzględnieniem opracowań geologicznych. Student nabywa praktycznych umiejętności czytania i wykonywania mapy geologicznej w terenie przy wykorzystaniu podstawowych technik pomiarów geologicznych, nowoczesnych technik lokalizacyjnych oraz technik teledetekcyjnych w postaci praktycznej analizy zdjęć lotniczych i satelitarnych. Końcowym efektem pracy jest opracowanie składające się z terenowej mapy dokumentacyjnej, mapy geologicznej zakrytej i odkrytej, profilu litologiczno-stratygraficznego, szczegółowego planu wybranego odsłonięcia, przekroju geologicznego przez kartowany teren oraz obszernego opracowania tekstowego wzorowanego na objaśnieniach do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1: 50 000;
  • geologii inżynierskiej celem jest nabycie praktycznych umiejętności pracy w terenie, umiejętności korzystania z dostępnych dokumentacji archiwalnych, norm wykorzystywanych przy prowadzeniu prac geologicznych, wykonywaniu dokumentacji geologiczno-inżynierskich, przeprowadzaniu inwentaryzacji i rejestracji terenów osuwiskowych. Główny nacisk podczas zajęć położony jest na dokumentowanie osuwisk i innych zagrożeń geologicznych oraz nabycie umiejętności wykonywania podstawowych prac dokumentacyjnych i praktycznego opanowania technik inżynierskich z zakresu geologii inżynierskiej. Integralną część praktyki stanowi wykonanie karty dokumentacyjnej osuwiska zgodnie z wytycznymi SOPO (System Osłony Przeciwosuwiskowej);
  • inżynierii środowiska student zapoznaje się z problemami eksploatacyjnymi wybranych obiektów inżynierii środowiska. Poznaje urządzenia i instalacje wykorzystywane w ochronie atmosfery, w procesach uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i gospodarce odpadami. W ramach tej praktyki studenci zapoznają się ze schematem techniczno-organizacyjnym i technologią przemysłową zakładów uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, składowisk odpadów i elektrociepłowni.

 

Tabela 1. Ogólna liczba godzin praktyk zawodowych na kierunku inżynieria środowiska

Rodzaj praktyki

Wymiar godzin

Semestr

Praktyka z geologii ogólnej

60 h

II sem.

Praktyka z kartografii

60 h

IV sem.

Praktyka z geologii inżynierskiej

60 h

VI sem.

Praktyka z inżynierii środowiska

30 h

VI sem.