Casting do radiaBaner FEFunkcjonalność i estetyka

Spo­tka­nia edu­ka­cyjne Tar­nów 2017

Spo­tka­nia edu­ka­cyjne Tar­nów 2017

Podha­lań­ska Pań­stwowa Wyż­sza Szkoła Zawo­dowa w Nowym Targu,wzięła udział w Spo­tka­niach Edu­ka­cyj­nych 2017, które odbyły się 9 listopada br. w III Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym w Tar­no­wie.

Orga­ni­za­to­rzy tar­gów zadbali o wysoka fre­kwen­cję, dzięki temu nasza oferta tra­fiła do spo­rej liczby zain­te­re­so­wa­nych.

Spo­tka­nia Edu­ka­cyjne to oka­zja do przed­sta­wie­nia oferty edu­ka­cyj­nej naszej Uczelni, kie­run­ków, infor­ma­cji doty­czą­cych rekru­ta­cji i warun­ków loka­lo­wych. Dla uczniów to ostatni dzwo­nek, aby doko­nać zmiany przedmio­tów wybra­nych na maturę na rzecz tych bra­nych pod uwagę pod­czas rekru­ta­cji.

Na sto­isku obecni byli przed­sta­wi­ciele Działu Pro­mo­cji i Współ­pracy oraz stu­denci kie­run­ków pie­lę­gniar­stwo i inży­nie­ria śro­do­wi­ska.

Oprac. i zdj. DPiW

Galeria zdjęć: