Baner FERekrutacja 2018kurs rysunku

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe o profilu praktycznym realizowane w systemie niestacjonarnym, dwusemestralnym:

Dziedzictwo kulturowe Podtatrza

 

Osoby, które chcą korzystać z biblioteki PPWSZ w Nowy Targu muszą dostarczyć do wglądu decyzję o przyjęciu na studia podyplomowe Dziedzictwo Kulturowe Podtatrza.

Harmonogram zajęć (pobierz)

Terminy zjazdów na semestr letni w roku akademicjim 2013/2014:

 1. 22-23.02 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 2. 1-2.03 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 3. 15-16.03 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 4. 22-23.03 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 5. 5-6.04 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 6. 12-13.04 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 7. 10-11.05 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 8. 24-25.05 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 16:30;
 9. 7-8.06 sobota od 10:00 – 16:45, niedziela od 8:00 – 14:45;
 10. 21-22.06 sobota od 10:00 – 20:15, niedziela od 8:00 – 14:45.

 

Harmonogram zajęć jest w trakcie organizacji. Dalsze informacje będą przekazywane drogą mailową.

 

Postępowanie kwalifikacyjne

 1. Studia podyplomowe mogą podjąć osoby posiadające wykształcenie wyższe, co najmniej pierwszego stopnia.
 2. Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie następujących dokumentów rekrutacyjnych:
 • kwestionariusz osobowy (pobierz);
 • kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych (oryginał do wglądu);
 • kserokopię dowodu osobistego (dowód do wglądu);
 • 2 fotografie o wymiarach 35 mm/45 mm;
 • zdjęcie na płycie CD.

 

Termin rekrutacji: do 17 stycznia 2014 r.

Planowane rozpoczęcie studiów: luty 2014 r.

Opłata za studia: około 1000 zł za semestr.

Przyjmowanie dokumentów o przyjęcie na studia: budynek główny (Rektorat), II piętro w pokoju nr 227 od poniedziałku do czwartku w godzinach 10:00 do 14:00, w piątki od 11:00 - 16:00 oraz w soboty od 8:00 - 11:00 (co dwa tygodnie 18.01.2014r.).

Szczegółowych informacji o rekrutacji udziela Dział Promocji, Współpracy i Monitorowania Karier Zawodowych Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 227

telefon: (18) 26 10 730

e-mail: bk@ppwsz.edu.pl

 

Studia podyplomowe zostaną otwarte po zgromadzeniu się 20 osobowej grupy (limit miejsc 25 - liczy się kolejność przyjęć). Następny nabór wrzesień 2014r.

 

Celem studiów podyplomowych  Dziedzictwo kulturowe Podtatrza jest:

 • wyposażenie w kompetencje do prowadzenia zajęć regionalnych pozalekcyjnych (dla nauczycieli), pozaszkolnych (dla animatorów kultury, regionalistów). 
 • uświadomienie potrzeby kultywowania tradycji związanych z dziedzictwem kulturowym regionu;
 • uświadomienie roli gwary jako wartości;
 • przygotowanie do współtworzenia życia kulturalnego regionu;
 • kultywowanie góralszczyzny.

 Studia podyplomowe Dziedzictwo kulturowe Podtatrza w założeniach organizatorów mają też spełniać funkcję forum wymiany doświadczeń i współpracy między osobami i instytucjami skupionymi wokół szeroko pojętego regionalizmu.

Planowane studia podyplomowe są zgodne z potrzebami oraz perspektywami rynku pracy. Mają za zadanie przygotować:

 • nauczycieli do prowadzenia dodatkowych zajęć z edukacji regionalnej;
 • redaktorów prasy lokalnej do pisania o kulturze regionu (w tym także redagowania tekstów gwarowych);
 • działaczy kultury do prowadzenia warsztatów związanych z kulturą regionu;
 • właścicieli gospodarstw agroturystycznych do promowania kultury regionalnej;
 • instruktorów zespołów regionalnych.

 

Struktura kwalifikacji absolwenta – sylwetka absolwenta dla studiów podyplomowych:

Absolwent podyplomowych studiów kwalifikacyjnych Dziedzictwo kulturowe Podtatrza zdobędzie wiedzę dotyczącą:

 • ważniejszych wydarzeń i postaci historycznych Podtatrza;
 • flory i fauny regionu;
 • gwar krain podtatrzańskich;
 • literatury regionalnej;
 • podstawowych wiadomości z zakresu kultury Podtatrza;
 • obyczajowości górali;

oraz umiejętności w zakresie:

 • odczytywania znaków historii na współczesnym Podtatrzu;
 • rozpoznawania charakterystycznych dla regionu gatunków roślin i zwierząt;
 • przyporządkowania tekstu do określonej gwary góralskiej;
 • prowadzenia zajęć muzyczno-tanecznych;
 • kultywowania tradycji regionalnych;
 • wprowadzania ucznia w świat kultury regionalnej;
 • promowania kultury regionu;
 • korzystania z zasobów muzealnych Podtatrza w pracy dydaktycznej;
 • identyfikacji typowych dla góralszczyzny motywów zdobniczych;
 • posługiwania się gwarą w tekście mówionym i pisanym;
 • przygotowania dzieci i młodzieży do konkursów recytatorsko-gawędziarskich.

 

Charakterystyka planu studiów i modułów

Studia podyplomowe prowadzone będą w formie niestacjonarnej. Zajęcia odbywać się będą w soboty i niedziele według harmonogramu ustalanego na początku semestru.

Studia podyplomowe trwają 2 semestry i kończą się obroną pracy dyplomowej.

Liczba punktów ECTS niezbędnych do uzyskania kwalifikacji: 60.

Po uzyskaniu efektów kształcenia określonych dla studiów podyplomowych Dziedzictwo kulturowe Podtatrza absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, na którym są wyszczególnione przedmioty, liczba zrealizowanych godzin i punkty ECTS, liczba semestrów oraz wynik studiów podyplomowych.

Plan studiów podyplomowych obejmuje 5 bloków tematycznych:

Historia

Cele:

 • zapoznanie studentów z przeszłością regionu, którego losy wiążą się z historią różnych narodów;
 • przybliżenie ważniejszych postaci i wydarzeń z historii Podtatrza;
 • kształtowanie umiejętności patrzenia na współczesność regionu przez pryzmat jego historii.

Treści:

Wybrane zagadnienia z zakresu historii Spiszu, Orawy, Podhala, związane z osadnictwem oraz kształtowaniem się tożsamości narodowej na pograniczu, w tym także na pograniczu kultur; ważne wydarzenia historyczne i ich bohaterowie; źródła refleksji historycznej na Podtatrzu

Przyroda i geografia

Cele:

 • zapoznanie studentów z ekosystemami Tatr, Pienin, Gorców i Babiej Góry;
 • uświadomienie konieczności ochrony przyrody regionu.

Treści:

Podstawowe wiadomości z zakresu geografii tej części Karpat (geologia, topografia); wybrane zagadnienia z zakresu flory i fauny typowych dla poszczególnych parków; gatunki endemiczne, gatunki chronione, współistnienie człowieka z przyrodą, ekologia.

Literatura i język Podtatrza

Cele:

 • zapoznanie studentów z gwarami podtatrzańskimi;
 • kształtowanie umiejętności redagowania tekstu gwarowego;
 • zapoznanie studentów z historią i współczesnością literatury regionu Podtatrza.

Treści:

Cechy gwary orawskiej, spiskiej, podhalańskiej, pienińskiej, zagórzańskiej; ortografia gwary; związana z regionem twórczość W. Orkana, K. Tetmajera i S. Witkiewicza; źródła literatury regionalnej; generacje góralskich poetów; główne motywy; gawęda podhalańska.

Kultura

Cele:

 • zapoznanie studentów z tradycjami regionalnymi oraz sztuką ludową;
 • wprowadzenie w zagadnienia związane z muzyką, tańcem i śpiewem;
 • kształtowanie świadomości estetycznej w odbiorze sztuki regionalnej;
 • zapoznanie studentów z formami architektonicznymi typowymi dla regionu.

Treści:

Warsztat etnografa; regionalne tradycje związane z rokiem liturgicznym, życiem rodzinnym oraz uprawą roli; podstawowe kroki tańców góralskich; rodzaje „nut” i śpiewek góralskich; podstawowe zajęcia górali (pasterstwo, rzemiosło), strój; szlak architektury drewnianej; sztuka ludowa Podtatrza; współcześni twórcy.

Etos górala

Cele:

 • wprowadzenie w zagadnienia aksjologii w wymiarze regionu;
 • określenie źródeł stereotypów dotyczących górali.

Treści:

Hierarchia wartości; autorytety; rodzina góralska i jej rola w wychowaniu ku wartościom; mitologizacja i heroizacja górali w literaturze.

Edukacja regionalna

Cele:

 • przekazywanie wiedzy o własnym regionie, uwzględniającej aspekty geograficzne, etnograficzne oraz kulturowe. Usytuowanie tych wiadomości na tle szerszej rzeczywistości narodowej, państwowej i europejskiej;
 • wyposażenie dzieci w świadomość, dotyczącą wartości tkwiących w kulturze duchowej i materialnej regionu w powiązaniu z wartościami narodowymi, państwowymi i ogólnoludzkimi;
 • wyposażenie dzieci i młodzieży w umiejętności interpretacji głosowej tekstów gwarowych.

Treści:

Regionalizm, folklor, przekaz pokoleniowy, zakorzenienie, etos górala, dziedzictwo rodowe, kulturowe, religijne, historyczne, system wartości, ludowy styl artystyczny, tradycje i obrzędy, postawy wobec inności oraz związki z literaturą polską utrwalone w tekstach twórców Podtatrza, praca z tekstem gwarowym w szkole, miejsce gwary w edukacji ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum, integracja i korelacja treści nauczania.

Plan studiów podyplomowych (pobierz)