Legia akademickaPielęgniarstwo dodatkoweFA projektBaner FE

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia rejestruje się w systemie eKandydat i składa następujące dokumenty (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich):

 1. ankietę osobową (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat)
 2. kopię świadectwa dojrzałości albo innego dokumentu stanowiącego podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia (oryginał do wglądu), o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce - w przypadku kandydata na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 3. kopię dyplomu ukończenia studiów (oryginał do wglądu) - w przypadku kandydata na studia drugiego stopnia;
 4. jeżeli w suplemencie do dyplomu brak jest informacji o średniej ocen z całości studiów, kandydat na studia drugiego stopnia przedkłada zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informacje o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona;
 5. dwie aktualne fotografie o wym. 35x45 mm, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisane imieniem i nazwiskiem (jedna wklejona do ankiety osobowej);
 6. fotografię cyfrową w kolorze zapisaną na płycie CD, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych o wymiarach: wys. 236 x szer. 295 pikseli, rozdzielczość zdjęcia min. 300 dpi, format JPG;
 7. dowód uiszczonej opłaty za przeprowadzenie rekrutacji na studia (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat);.
 8. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, kserokopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

W przypadku rejestracji elektronicznej, składania dokumentów lub dokonywania wpisu na studia za pośrednictwem osób trzecich, należy dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez Kandydata na studia.

Podczas składania w/w dokumentów rekrutacyjnych nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz sport) muszą złożyć lub przesłać pocztą zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w terminie od 5 sierpnia do 13 września 2019 r. Ponadto kandydaci na kierunki medyczne (fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne) muszą przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B w ww. terminie.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek na bezpłatne badania).

Druk skierowania na badania lekarskie można odbierać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pok. 223, 223a, 224.

Dyplomy studiów wyższych oraz świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą, niebędące dyplomem matury międzynarodowej International Baccalaureate „IB” lub matury europejskiej European Baccalaureate „EB” muszą być:

 • opatrzone apostille, jeśli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938 i 939) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień.
Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane na język polski.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą, wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną niedziałającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej (UE), Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów, zobowiązani są przedłożyć ponadto:

 • decyzję właściwego kuratora oświaty o uznaniu świadectwa za dokument potwierdzający w Rzeczypospolitej Polskiej wykształcenie średnie i uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą w przypadku jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia, należy dodatkowo dołączyć:

1)   wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej lub instytucji edukacyjnej lub zaliczenie danego etapu kształcenia; 

2)   wykaz przedmiotów i innych zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;

3)   informację o zrealizowanym programie nauczania: treści kształcenia, planowany czas nauki i skalę ocen;

4)   informację o uzyskanych uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Szczególowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

Nie wymagają uznawania świadectwa dojrzałości uzyskane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Ponadto nie wymagają uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała dwustronne umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (wykaz umów międzynarodowych)

Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela dodatkowo: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące kserokopie dokumentów, wraz z oryginałami do wglądu:

 1. zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich - potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 2. dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP: polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPWSZ w Nowym Targu;
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PPWSZ w Nowym Targu na wybranym kierunku i formie kształcenia; zaświadczenie lekarskie wydawane jest na podstawie skierowania wystawionego przez PPWSZ w Nowym Targu;
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument wydany przez PPWSZ potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. Uzyskanie potwierdzenia PPWSZ, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim następuje w formie zaświadczenia wydanego na podstawie przeprowadzonej uprzednio rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim przez członka Komisji Rekrutacyjnej lub w formie zaświadczenia wystawionego przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców - kandydatów na studia w PPWSZ.