Wykłady akademickieBaner FE

Wymagane dokumenty

Kandydat ubiegający się o przyjęcie na studia rejestruje się w systemie eKandydat i składa następujące dokumenty (dotyczy osób posiadających obywatelstwo polskie oraz cudzoziemców podejmujących studia na zasadach obowiązujących obywateli polskich):

 1. kwestionariusz osobowy (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat)
 2. kopię świadectwa dojrzałości albo świadectwa dojrzałości i zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (oryginał do wglądu) lub dyplomu IB „International Baccalaureate” (dyplom matury międzynarodowej wydawany przez International Baccalaureate Organisation w Genewie) lub dyplomu EB „European Baccalaureate” (dyplom matury europejskiej wydawany przez Szkoły Europejskie, zgodnie z Konwencją sporządzoną w Luksemburgu dnia 21.06.1994 r. o statusie Szkół Europejskich), oryginał do wglądu - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 3. kopię świadectwa ukończenia szkoły średniej (oryginał do wglądu) – w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia lub jednolite studia magisterskie;
 4. kopię dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z suplementem (oryginały do wglądu) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia (magisterskie);
 5. zaświadczenie o średniej ocen z całości studiów pierwszego stopnia, ustalonej zgodnie z regulaminem uczelni i wydane przez uczelnię, w której kandydat ukończył studia, zawierające informację o skali ocen, zgodnie z którą średnia została obliczona (tylko w przypadku jeżeli w suplemencie brak jest informacji o średniej ocen) - w przypadku ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia;
 6. kopię dowodu osobistego, a w przypadku osób nie posiadających obywatelstwa polskiego, strony ze zdjęciem z paszportu (oryginał do wglądu);
 7. jedną aktualną fotografię o wym. 35 x 45 mm, zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, na odwrocie podpisaną imieniem i nazwiskiem;
 8. fotografię cyfrową zapisaną na płycie CD (szczegółowe wymagania);
 9. dowód uiszczonej opłaty za postępowanie związane z przyjęciem na studia (do wydrukowania po zarejestrowaniu się przez system eKandydat);
 10. w przypadku laureatów i finalistów olimpiad i konkursów, kserokopię dokumentu potwierdzającego osiągnięcie w ogólnopolskich olimpiadach stopnia centralnego, olimpiadach międzynarodowych oraz konkursach.

W przypadku rejestracji elektronicznej, składania dokumentów lub dokonywania wpisu na studia za pośrednictwem osób trzecich, należy dodatkowo dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez Kandydata na studia.

Podczas składania w/w dokumentów rekrutacyjnych nie jest wymagane zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów na wybranym kierunku.

Kandydaci, którzy zostaną przyjęci na studia (dotyczy tylko kierunków: fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne oraz sport) muszą złożyć lub przesłać pocztą zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w terminie od 30 lipca do 28 września 2018 r. Ponadto kandydaci na kierunki medyczne (fizjoterapia, kosmetologia, pielęgniarstwo oraz ratownictwo medyczne) muszą przedłożyć dokument potwierdzający szczepienie przeciw WZW typu B w ww. terminie.

Odpłatne badania można wykonać u każdego lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, natomiast badania bezpłatne można wykonać wyłącznie w placówkach medycznych, z którymi Uczelnia podpisała stosowne porozumienia, na podstawie skierowania wydanego przez Uczelnię (wykaz placówek na bezpłatne badania).

Druk skierowania na badania lekarskie można odbierać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pok. 223, 223a, 224.

Świadectwa dojrzałości (oprócz dyplomów IB i EB) oraz dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą być:
 • opatrzone apostille, jeśli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.
Świadectwa dojrzałości uzyskane za granicą muszą dodatkowo zawierać adnotację (lub potwierdzenie w formie osobnego dokumentu), że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia w uczelniach każdego typu w państwie, w którym dokument ten został wydany.
Do każdego składanego dokumentu, który został sporządzony w języku innym niż polski, należy dołączyć jego tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą wydane w kraju z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów zobowiązani są złożyć ponadto:

 • decyzję wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce o potwierdzeniu wykształcenia średniego i uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce, albo
 • pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyjęcie na studia do dostarczenia decyzji o potwierdzeniu wykształcenia średniego i uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą należy dodatkowo dołączyć wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej, wykaz przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli tych informacji nie ma na świadectwie) oraz informację o zrealizowanym programie nauczania m.in. treści kształcenia ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej, planowany czas nauki i skalę ocen).

Szczególowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

Nie wymagają uznawania świadectwa dojrzałości uzyskane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Ponadto nie wymagają uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała dwustronne umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (wykaz umów międzynarodowych)

Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela dodatkowo: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Kandydaci nie posiadający obywatelstwa polskiego zobowiązani są dostarczyć dodatkowo następujące kserokopie dokumentów, wraz z oryginałami do wglądu:

 1. zaświadczenie lub dokument stwierdzający prawo do podejmowania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich - potwierdzające spełnienie warunków określonych w art. 43 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym;
 2. dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP: polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPWSZ w Nowym Targu;
 3. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PPWSZ w Nowym Targu na wybranym kierunku i formie kształcenia; zaświadczenie lekarskie wydawane jest na podstawie skierowania wystawionego przez PPWSZ w Nowym Targu;
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego lub dokument wydany przez PPWSZ potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim. Uzyskanie potwierdzenia PPWSZ, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim następuje w formie zaświadczenia wydanego na podstawie przeprowadzonej uprzednio rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim przez członka Komisji Rekrutacyjnej lub w formie zaświadczenia wystawionego przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców - kandydatów na studia w PPWSZ.