Casting do radiaBaner FEFunkcjonalność i estetyka

Zagra­niczni stu­denci gośćmi Rek­tora PPWSZ w Nowym Targu

Zagra­niczni stu­denci gośćmi Rek­tora PPWSZ w Nowym Targu

W pią­tek 10 listo­pada 2017 r. JM Rek­tor Sta­ni­sław Gulak gościł pię­cioro stu­den­tów z Sar­dy­nii i Por­tu­ga­lii, któ­rzy w tym roku akade­mic­kim pod­jęli stu­dia na naszej uczelni w ramach pro­gramu wymiany Era­smus+. W spo­tka­niu uczest­ni­czyli rów­nież: Dyrek­tor ds. pro­mo­cji i współ­pracy regio­nal­nej pan Janusz Kurzyna oraz Agnieszka Czaj­kow­ska i Bożena Bąk z uczel­nia­nego biura Era­smus+.

Nasi goście stu­diują fizjo­te­ra­pię i archi­tek­turę. Mimo jesien­nej aury są zado­wo­leni z pobytu w Nowym Targu, chwalą m.in. góry i lokalne atrak­cje tury­styczne.

Rek­tor Podha­lań­skiej, jak na gospo­da­rza przy­stało, upew­nił się w roz­mo­wie z zagra­nicz­nymi stu­den­tami, że stu­dia w PPWSZ speł­niają ich ocze­ki­wa­nia i zapew­nił pomoc w roz­wią­za­niu ewen­tu­al­nych pro­ble­mów. Spo­tka­nie prze­bie­gło w cie­płej i przy­ja­znej atmos­fe­rze,
a roz­mowa toczyła się w czte­rech języ­kach (a mogłaby w pię­ciu, bo stu­denci z Cagliari mówią nie tylko po wło­sku, lecz – jak się dowie­dzie­li­śmy – także po sar­dyń­sku).

Oprac. Agnieszka Czaj­kow­ska

Zdj. DPiW, Ewa Kościel­niak

Galeria zdjęć: