rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat Instytutu Inżynierii Środowiska
telefon: 18 26 10 706
iis@ppwsz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 731
dos@ppwsz.edu.pl

Dla kandydatów

Absolwenci kierunku Inżynieria Środowiska uzyskają wiedzę podstawową z zakresu nauk ścisłych (matematyka, fizyka, chemia), ogólnych nauk technicznych (rysunek techniczny, geometria wykreślna, termodynamika techniczna, mechanika płynów, materiałoznawstwo, mechanika i wytrzymałość materiałów, budownictwo), wybranych elementów z nauk biologiczno-ekologicznych (biologia i ekologia, ochrona środowiska), technik informatycznych (technologie informacyjne) oraz poszerzonego zakresu nauk geologicznych.

Kształcenie w ramach specjalności „Geologia inżynierska" pozwala nabyć umiejętności projektowania, organizowania i prowadzenia wszelkich typów prac geologiczno-inżynierskich, interpretacji i zastosowania praktycznego wyników tych prac, oceny oddziaływania odpadów na wszystkie komponenty środowiska, a także minimalizowania ich oddziaływania na środowisko. Absolwenci są przygotowywani również do wykorzystywania wyników badań geofizycznych - sejsmiki inżynierskiej, grawimetrii, magnetometrii, metod elektrooporowych i radarowych do rozwiązywania problemów ochrony powierzchni Ziemi i istniejącej infrastruktury oraz do rozpoznawania i badania migracji skażeń w strefie przypowierzchniowej.

Możliwości zatrudnienia:

Kierunek Inżynieria środowiska należy w Polsce do grupy tzw. kierunków zamawianych przez MNiSW, co związane jest z dotkliwym brakiem inżynierów tej specjalności. Należy oczekiwać, że inżynierowie - specjaliści w zakresie „Geologii inżynierskiej" będą w perspektywie co najmniej 20 lat bardzo poszukiwani na rynku pracy. Dotyczy to w szczególności rejonów, gdzie występuje stałe zagrożenie oddziaływaniem procesów geodynamicznych, w tym szczególnie osuwisk i zjawisk powodziowych. Obecnie w Polsce jest realizowany program SOPO (System Ochrony Przeciwosuwiskowej), w ramach którego w latach 2008-2018 mają być wykonywane mapy osuwisk m. in. w 250 gminach karpackich. Mapy te stanowią początkowy element szeregu działań, jakie władze państwowe muszą podjąć na obszarach zagrożonych oddziaływaniem intensywnych procesów geodynamicznych, w tym w szczególności obszarów górskich.

Wykształcenie, jakie otrzymają absolwenci pozwoli na podjęcie zatrudnienia w zakładach przemysłowych, firmach budowlanych, urzędach administracji państwowej (m. in. na stanowisku geologa powiatowego), przedsiębiorstwach prowadzących roboty geologiczno-górnicze i hydrotechniczne, w których prowadzone są prace związane z:

  • geotechnicznym zabezpieczeniem obiektów przed skutkami procesów geodynamicznych typu osuwisk, podmyć, zapadlisk i osiadań;
  • planowaniem, projektowaniem i kierowaniem wszelkiego rodzaju pracami geologiczno-inżynierskimi ukierunkowanymi na działania w zakresie inżynierii środowiska;
  • monitoringiem stanu obiektów powierzchniowych, budowli hydrotechnicznych oraz oceną przydatności terenów do budownictwa lądowego;
  • oceną właściwości gruntów i modyfikacją ich własności;
  • wykonawstwem składowisk odpadów;
  • wykonywaniem ocen oddziaływania na środowisko;
  • badaniem, monitoringiem i zarządzaniem środowiskiem naturalnym;
  • szeroko rozumianą inżynierią środowiska, łącznie rekultywacją terenów zdegradowanych.

 

Należy podkreślić, że absolwenci specjalności, po odbyciu 3-letniego stażu w firmie prowadzącej prace z zakresu geologii inżynierskiej, mogą uzyskać uprawnienia zawodowe do wykonywania ocen, ekspertyz i prac projektowych z zakresu geologii inżynierskiej wymaganych do uzyskiwania pozwoleń na budowę wszelkich obiektów, od przemysłowych po budownictwo indywidualne. Działalność tę można prowadzić w ramach samodzielnej działalności gospodarczej.

Zapraszamy również do obejrzenia zdjęć oraz przeczytania relacji z wyjazdów, zajęć ect. ( otwórz )