rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Komunikaty

Komunikaty ogólne:

Sala Obsługi Studenta znajduje się w pok. 227  tel. 18 26 10 733; email: dos@ppwsz.edu.pl

Sekretariat Instytutu znajduje się w pok. 423 tel.18 26 10 735; email: ik@ppwsz.edu.pl

1. Informacje dotyczace Portalu eStudent: Logując si겠(login: numer albumu, hasło: numer PESEL) do Portalu eORDO Omnis Student ma możliwość: wglądu w swoje dane osobowe, komunikacji z prowadzącymi, odczytywania ogłoszeń od prowadzących oraz z dziekanatu, wglądu do swojego elektronicznego indeksu, sprawdzenia ocen i zaliczeń, wydruku wzoru wpisu do indeksu, sprawdzenia informacji o poszczególnych kursach, sprawdzenianajważniejszych informacji o prowadzących i zajęciach, zapoznania się z informacjami o przebiegu studiów POBIERZ

2.Wydawanie kart wjazdu na parking Uczelni - informacja

3. Regulamin studiów PPWSZ w Nowym Targu/ regulami odpłatności  http://www.ppwsz.edu.pl/regulaminy.html

4. Przypominamy,  iż zgodnie z § 10 ust. 6 Regulaminu Studiów PPWSZ w Nowym Targu, podania o przyznanie indywidualnej organizacji studiów należy składać co najmniej na dwa tygodnie przed rozpoczęciem semestru, którego dotyczy podanie.

Podanie wraz z aktualnym załącznikiem potwierdzającym uzasadnienie należy złożyć w Sali Obsługi Studenta (pok. 227) najpóźniej do 31 stycznia 2018 roku. Podania złożone po terminie nie będą przyjmowane.

Indywidualna organizacja studiów, może zostać przyznana studentom, którzy:

1) posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;- – orzeczenie lekarskie o stopniu niepełnosprawności;

2) z przyczyn życiowych znaleźli się w trudnej sytuacji;- dokumenty potwierdzające sytuację życiową studenta; (ZAŚWIADCZENIE Z PRACY- UMOWA NIE WYSTARCZY! kserokopia aktu urodzenia dzieci, itp.)

3) równocześnie studiują na drugim kierunku, specjalności lub uzupełniają różnice programowe;- zaświadczenie o studiowaniu;

4) czynnie uprawiają wybraną dyscyplinę sportu- – zaświadczenie z danego związku sportowego lub zarządu klubu sportowego.

5. Projekt aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy- plakat. Warsztaty realizowane w ramach projektu trwać będą po dwa dni, a uczestniczyć w nich będzie śr. 16 osób.

https://reaxum.eu/graduaton/ - link do strony internetowej Międzynarodowej Fundacji "Reaxum", gdzie znajdują się szczegóły dotyczące projektu oraz dokumenty rekrutacyjne do pobrania.

Joanna Reśczak

Dział Nauki i Wydawnictw Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

tel. 18 26 10 737 pok. 325

******************************************************************************************************

I ROK STACJONARNY

OPIEKUN ROKU - DR D. FUS

1. Informujemy, iż zgodnie z Regulaminem Studiów Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu § 8 ust. 2 pkt. 11, Student jest zobowiązany do terminowego przedkładania w Sali Obsługi Studenta wymaganych dokumentów. Proszę pilnie dostarczyć do pok. 227, zaświadczenie lekarskie uprawniające do kontynuowania studiów na Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej – wystawione przez lekarza medycyny pracy oraz potwierdzenie szczepienia WZWB.

2. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 2 18/19 

 ZAMIANY W GRUPACH TYLKO OSOBA ZA OSOBĘ! 

 

SESJA:

Podstawy biochemii 3.06.2019 g. 8.00 Aula prawa góra

Podstawy biofizyki 3.06.2019 g. 8.00 Aula prawa góra

Patofizjologia 14.06.2019 g. 9.00 Aula lewa dół

Podstawy dermatologii 14.06.2019 g. 10.00 Aula lewa dół

Chemia kosmetyczna 19.06.2019 g. 9.00 s. T.2.33

 

**********************************************************************************

II ROK STACJONARNY I NIESTACJORNARNY

OPIEKUN ROKU (NIEST)- DR D. SZCZEBLOWSKA

OPIEKUN ROKU (ST)- DR B. BOGUSZ

 

SESJA:

Farmakologia 4.06.2019 g. 9.00 s.T.2.33

Kosmetologia pielegnacyjna i upiększająca 12.06.2019 g. 8.00 Laboratorium kosmetologii

Podstawy alergologii 12.06.2019 g. 15.00 s. T.2.33

Podstawy endokrynologii s. niestacjonarne 15.06.2019 g.14.00 s. 112

 

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 4 STUDIA STACJONARNE 18/19 

ZAMIANY W GRUPACH TYLKO OSOBA ZA OSOBĘ! 

III ROK STACJONARNY

OPIEKUN ROKU - DR M. HODOROWICZ

1. PODZIAŁ NA GRUPY- SEMESTR 6 18/19

 

Sesja:

6.06.2019 g. 13.00 Aula lewa dół Odnowa biologiczna 

11.06.2019 g. 15.00 Diabetologia

 

ABSOLWENCI 

Odbiór dyplomów, odpisów do dyplomu oraz dyplomów w języku angielskim w pok. 223a.

Odbiór suplementów do dyplomu w pok. 227.