Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Legia Akademicka - REKRUTUJ SIĘ DO 18 stycznia

EDUKACJA WOJSKOWA STUDENTÓW W RAMACH LEGII AKADEMICKIEJ

Mając na wzglę­dzie wspólny obo­wią­zek obrony Ojczy­zny, Mini­ster Nauki i Szkol­nic­twa Wyż­szego i Mini­ster Obrony Naro­do­wej pod­pi­sali poro­zu­mie­nie w spra­wie reali­za­cji Kon­cep­cji edu­ka­cji woj­sko­wej stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kie.

Edu­ka­cja woj­skowa stu­den­tów w ramach Legii Aka­de­mic­kiej obej­muje trzy moduły reali­zo­wane w ramach czte­rech seme­strów i dwóch (lub trzech) przerw waka­cyj­nych, z ogól­nym zało­że­niem reali­za­cji więk­szo­ści tre­ści teo­re­tycz­nych w ramach pro­cesu dydak­tycz­nego poza pro­gramem kształ­ce­nia na danym kie­runku pro­wa­dzo­nym w uczelni, a następ­nie zajęć prak­tycz­nych w jed­nost­kach szkol­nic­twa woj­sko­wego i jed­nost­kach woj­sko­wych. Do pro­gramu może przy­stą­pić stu­dent uczelni publicz­nej i niepublicz­nej dowol­nego roku stu­diów, który posiada oby­wa­tel­stwo pol­skie.

Pro­gram od samego początku ukie­run­ko­wany będzie na prze­ka­za­nie tre­ści dosto­so­wa­nych do poziomu kor­pusu ofi­ce­rów.

Program nauczania obejmował będzie ok. 30 godzin lekcyjnych - przewidywany termin zakończenia części teoretycznej szacuje sie do 15 maja br. Zajęcia odbędą się w formie wykładów (co druga sobota) wiedzę z zakresu realizacji misji SZ RP (zasadnicze zadania), otoczenia międzynarodowego w aspekcie militarnym, zależności pomiędzy elementami systemu obronnego RP (cywilny i demokratyczny  nadzór nad siłami zbrojnymi, w tym zwierzchnictwo) oraz umocowania prawnego zależności w  ramach Sił Zbrojnych RP (podwładny – przełożony, dyscyplina wojskowa, odpowiedzialność karna i materialna).
Po zaliczeniu części teoretycznej student ochotnik po złożeniu wniosku do organów wojskowych otrzyma kartę powołania na ćwiczenia wojskowe – część praktyczną programu, która będzie realizowana w wytypowanych jednostkach wojskowych, jednostkach szkolnictwa wojskowego oraz ośrodkach szkoleniowych SZ RP w okresie tzw. przerwy wakacyjnej, w dwóch turach po 6 tygodni każda. Każda tura z kolei składa się z dwóch modułów:
·    moduł szkolenia podstawowego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i złożeniem przysięgi,
·    moduł szkolenia podoficerskiego trwający 21 dni, zakończony egzaminem i mianowaniem na stopień kaprala rezerwy.

Chętni są proszeni o:

  • zgłoszenie chęci udziału do dnia 18 stycznia 2019r. w Dziale Promocji i Współpracy (p.242, 243 od poniedziałku do piątku od 8.00-16.00)
  • akces można zgłosić mailowo na adres: promocja1@ppwsz.edu.pl  (w zgłoszeniu umieszczamy informację : imię, nazwisko)
  • kontakt telefoniczny 881-952-179, 18 26 10 700 wew.242
  • dodatkowe informacje TUTAJ

 

OBOWIĄZKOWY FORMULARZ  ZOSTANIE OPUBLIKOWANY W NAJBLIŻSZYM CZASIE 

 

 FB Legia Akademicka MON

Galeria zdjęć: