Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

PROCEDURA SKIEROWANIA NA PRAKTYKI

 Dokumenty do pobrania:

1. Program praktyki :

Praktyka Letnia Zawodowa  (pobierz) z dnia 14.10.17

Praktyka Specjalizacyjna RZ (pobierz) z dnia 16.10.17

Praktyka Specjalizacyjna ZWT (pobierz) z dnia 14.10.17

2. Lista miejsc (pobierz) z dnia 19 .10.17

3. Karta zgłoszenia na praktyki (pobierz) z dnia 19.02.18 

4. Dziennik praktyk (pobierz) z dnia 14.10.17

5. Ankieta ewaluacyjna :

Praktyka Letnia Zawodowa  (pobierz) z dnia 18.02.19

Praktyka Specjalizacyjna RZ (pobierz) z dnia 18.02.19

Praktyka Specjalizacyjna ZWT (pobierz) z dnia 18.02.19

  

1. Wybierz miejsce praktyk z listy miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie lub (za zgodą Opiekuna) wybierz nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki (będzie to wymagać podpisania porozumienia, które należy odebrać od Opiekuna, przekazać pracodawcy i podpisane zwrócić do Opiekuna).

 

2. Skontaktuj się z pracodawcą. Kierując swe kroki do pracodawcy proszę pamiętać, że on może, ale nie musi Was przyjąć na praktyki – to jest jego prawo, ale nie obowiązek. Może się też zdarzyć tak, że któraś z podanych w spisie instytucji już nie istnieje (w takim przypadku prosimy o informacje zwrotną do opiekuna praktyk). Rynek usług turystycznych jest zmienny i nie należy się temu dziwić.

 

Udając się do pracodawcy wydrukuj wcześniej kartę zgłoszenia na praktyki oraz przedstaw program praktyki, który w danym semestrze powinniście zrealizować. Uzyskaj wstępną zgodę pracodawcy na odbycie praktyki i ustal jej termin. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki, uzyskaj podpis pracodawcy. Jeżeli jest to pracodawca spoza listy zaznacz na karcie przyjęcia na praktyki.

 

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki złóż u Opiekuna praktyk z ramienia Uczelni.

 

4. Odbierz skierowanie na praktyki u swojego starosty grupy (skierowanie wystawiane są na podstawie karty zgłoszenia na praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni). Skierowanie będzie do odbioru w Dziale Obsługi Studenta pok. 227. Wszystkie skierowania odbiera starosta grupy, chyba, że opiekun praktyk zadecydował inaczej.

 

 5. Dostarcz do pracodawcy następujące dokumenty:

 

  • zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
  • skierowanie na praktyki;
  • w przypadku nowego porozumienia, należy dostarczyć do pracodawcy również porozumienie, po podpisaniu go przez pracodawcę jeden egzemplarz należy dostarczyć do opiekuna praktyk;

 

Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

 

6. Odbądź praktyki. Odbywając praktyki należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać. Po każdym tygodniu praktyki poproś praktykodawcę o złożenie podpisu, stanowiącego potwierdzenie realizowanych zadań).

 

7. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej.  Ankietę  wypełniana w całości praktykodawca. Po jej wypełnieniu praktykodawca może przekazać ją w zaklejonej kopercie przez studenta do Opiekuna lub może przesłać mailem skan ankiety bezpośrednio do Opiekuna.

 

8. Uzupełniony dziennik praktyk (dziennik praktyk powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki) oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątka zakładu pracy (w zaklejonej kopercie) złóż do opiekuna praktyk w wyznaczonym przez opiekuna terminie.

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK:

 

  1. Wszelkie sprawy związane z praktykami należy załatwiać z przydzielonymi opiekunami praktyk.
  2. Praktyka może być odbyta w ramach programu Erasmus – o szczegóły zapytaj opiekuna praktyk.
  3. Praca zawodowa studenta może być podstawą do zaliczenia praktyki.  
    Decyzję o zaliczeniu praktyki, na podstawie pracy zawodowej studenta podejmuje opiekun w oparciu o złożony przez studenta wniosek (pobierz) wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki (uzupełnioną właściwą dla rodzaju praktyki ankietą ewaluacyjną). Do wniosku należy dołączyć umowę o pracę.