rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FE
Szybki kontakt

ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ

e-mail: ppwsz@ppwsz.edu.pl
szczegółowe dane »

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu są BEZPŁATNE

Studenci studiów stacjonarnych ponoszą opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadawalających wyników w nauce. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

Studia niestacjonarne są odpłatne. Studenci ponoszą opłaty za kształcenie, w tym za powtarzanie zajęć i  korzystanie z zajęć ponadprogramowych.  

Opłaty semestralne wnoszą studenci studiów niestacjonarnych. Nieuiszczenie opłat w wyznaczonych terminach powoduje skreślenie z listy studentów.

Uwaga studenci!!!

Regulamin odpłatności związanych z procesem kształcenia na studiach wyższych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu

Koniecznie zapoznaj się z jego treścią!!!

Zgodnie z § 3 ust. 1 ww. Regulaminu:

opłaty, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a) wnosi się semestralnie w czterech równych nieoprocentowanych wpłatach określonych zarządzeniem Rektora w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na dany rok akademicki – do pobrania obowiązujące zarządzenie na rok akademicki 2019/2020 – płatnych do 15-go dnia każdego miesiąca:

 • za semestr zimowy od października do stycznia,
 • za semestr letni od lutego do maja.

Tym samym podania o rozłożenie czesnego na raty nie są wymagane.

Opłaty uiszcza się przelewem na indywidualny rachunek bankowy, podany w umowie o warunkach odpłatności za studia oraz świadczone usługi edukacyjne.

Obowiązujące wzory umów w roku akademickim 2018/2019:

 1. umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych,
 2. umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych,
 3. umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych,
 4. umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne na kursie dokształcającym,
 5. umowa o warunkach odpłatności za świadczone usługi edukacyjne dla cudzoziemców podejmujących studia na zasadach odpłatności.

 

Zgodnie z § 3 ust. 10 ww. Regulaminu:

Student studiów stacjonarnych ma prawo bez wnoszenia opłat do korzystania z zajęć, za które może uzyskać liczbę punktów ECTS wymaganą do ukończenia studiów, zgodnie z programem kształcenia na danym kierunku, poziomie i profilu kształcenia, a także ma prawo bezpłatnie korzystać z zajęć ponadplanowych nie wynikających z programu kształcenia, na zasadach określonych w regulaminie studiów, za które może uzyskać dodatkowo nie więcej niż 30 punktów ECTS.

Zgodnie z § 5 ust. 1-2  ww. Regulaminu:

 • w przypadku pisemnej rezygnacji ze studiów po rozpoczęciu kształcenia lub skreślenia z listy studentów z innego powodu, student zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za rozpoczęty semestr studiów, w części proporcjonalnej, do odbytych zajęć objętych planem studiów i programem kształcenia, które zostały przeprowadzone, nawet jeżeli student w nich nie uczestniczył, licząc do dnia w którym student złożył rezygnację ze studiów lub został skreślony z listy studentów z innego powodu, a także do uiszczenia wszelkich innych opłat należnych uczelni za usługi świadczone do momentu rezygnacji lub skreślenia;
 • rezygnacja ze studiów musi być złożona w formie pisemnej. Za datę rezygnacji uważa się datę złożenia pisma w uczelni, o ile z treści pisma nie wynika data późniejsza. Pismo studenta dotyczące rezygnacji ze studiów pracownik uczelni opatruje datą wpływu.

Zgodnie z § 6 ust. 1-4  ww. Regulaminu:

 • wniesienie wszystkich należnych uczelni opłat jest warunkiem dopuszczenia studenta do sesji egzaminacyjnej i zaliczenia semestru;
 • fakt uzyskania przedłużenia okresu zaliczania semestru i przedłużenia innych terminów zakończenia sesji bądź uzyskania wpisu warunkowego na następny semestr, nie zwalnia z obowiązku uiszczenia opłaty za kolejny semestr studiów;
 • w przypadku nieuregulowania opłaty w terminie, za każdy dzień opóźnienia opłaty, w stosunku do wyznaczonego terminu płatności, naliczane są odsetki ustawowe;
 • opłata wniesiona w niepełnej wysokości bez uzasadnionej przyczyny, traktowana jest jak nieuiszczenie opłaty w terminie.

 Zgodnie z § 10 ww. Regulaminu:

 • Rektor na pozytywnie zaopiniowany przez koordynatora kierunku i dyrektora instytutu pisemny wniosek studenta, który ukończył co najmniej pierwszy rok studiów zwalnia go z opłaty, o której mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 lit. a), za kolejny semestr studiów, w wysokości 50% opłaty ustalonej w trybie § 2 ust. 2, pod warunkiem dotychczasowego terminowego wnoszenia należnych uczelni opłat oraz uzyskania w semestrze poprzedzającym średniej ocen 4,90 lub wyższej, jak również przejawiania przez studenta aktywności naukowej w uczelni lub poza uczelnią, która zostanie udokumentowana przez studenta (np.: poprzez złożenie zaświadczenia o aktywnym uczestnictwie w konferencji naukowej lub publikacji artykułu w czasopiśmie naukowym);
 • średnia, o której mowa w ust. 1, obliczana jest na zasadach określonych w regulaminie studiów;
 • przepisy niniejszego paragrafu dotyczą także studenta pierwszego roku studiów drugiego stopnia, pod warunkiem ukończenia studiów pierwszego stopnia w uczelni i rozpoczęcia studiów drugiego stopnia w ciągu 6 miesięcy od daty ukończenia studiów pierwszego stopnia.

 Zgodnie z § 11 ww. Regulaminu:

 • Rektor na pisemny wniosek studenta, który został zakwalifikowany do uczestnictwa w międzynarodowym programie stypendialnym, potwierdzony przez koordynatora uczelnianego, może zostać zwolniony z opłaty za dany semestr studiów w którym wyjechał na ten program;
 • w przypadku, gdy po przyjeździe studenta z programu, o którym mowa w ust. 1 , dyrektor Instytutu wyznaczy różnice programowe niezbędne do zaliczenia semestru, rektor ustali wysokość opłaty za uzupełniane zajęcia.

 Zgodnie z § 12 ww. Regulaminu:

 • w przypadku udokumentowanej trudnej sytuacji materialnej lub okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną w rodzinie studenta, rektor, na pisemny wniosek studenta, zaopiniowany przez organ samorządu studenckiego, może zwolnić go z części lub całości opłaty ustalonej w trybie § 2 ust. 2 zaświadczone przez uczelnię usługi edukacyjne, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a), za dany semestr studiów z zastrzeżeniem ust. 2 i 3;
 • możliwość zwolnienia z opłat, o której mowa w ust. 1. nie dotyczy studentów pierwszego semestru studiów pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz studentów pierwszego semestru studiów drugiego stopnia;
 • trudną sytuację materialną, o której mowa w ust. 1, student zobowiązany jest udokumentować przez złożenie: 1) kompletu aktualnych dokumentów potwierdzających sytuację rodzinną oraz dokumentów niezbędnych do wyliczenia  dochodu na jedną osobę w rodzinie, zgodnie z wymogami obowiązującego w uczelni regulaminu pomocy materialnej; 2) innych dokumentów wykazujących zaistnienie sytuacji i okoliczności losowych powodujących przejściową trudną sytuację materialną w rodzinie studenta.

UWAGA STUDENCI!

Od stycznia 2014 roku nie ma możliwości dokonywania żadnych opłat w kasie Uczelni. Wszystkie płatności, w zależności od rodzaju opłaty, należy dokonywać wyłącznie przelewem na nadane przez Uczelnię indywidualne konto lub na rachunek Uczelni.

Indywidualne numery kont bankowych służą do dokonywania następujących rodzajów opłat:

 • za kształcenie na studiach niestacjonarnych,
 • za powtarzanie semestru na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • za powtarzanie seminarium dyplomowego, przedmiotu, praktyki zawodowej na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych,
 • za zajęcia nieobjęte planem studiów na studiach niestacjonarnych,
 • za zajęcia nieobjęte planem studiów, które przekraczają liczbę 30 bezpłatnych punktów ECTS na studiach stacjonarnych,
 • odsetki.

Wymienione wyżej opłaty należy dokonywać wyłącznie przelewem na nadane przez Uczelnię indywidualne konto studenta.

Rachunek PPWSZ nr 24 1500 1487 1214 8007 2489 0000 służy do dokonywania wpłat za wydanie następujących dokumentów:

 • legitymacji studenckiej,
 • dyplomu ukończenia studiów, również odpisu w tłumaczeniu na język angielski,
 • duplikatów w/w dokumentów.

Należy pamiętać o dokładnym wypełnieniu druku przelewu, tj. wpisać: imię i nazwisko studenta, adres zamieszkania, kierunek i semestr studiów, nr albumu.