Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Pielęgniarstwo I stopnia

Studia pierwszego stopnia - licencjackie, 3-letnie (6-semestralne) o profilu praktycznym w formie stacjonarnej

Absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo otrzymują tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa. Są przygotowani do samodzielnego pełnienia roli zawodowej, posługując się wiedzą z zakresu nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk społecznych i humanistycznych. Posiadają umiejętności: korzystania z aktualnej wiedzy dla zapewnienia bezpieczeństwa i wysokiego poziomu opieki; udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie promowania, zachowania zdrowia i zapobiegania chorobom; sprawowania całościowej i zindywidualizowanej opieki nad chorymi, niepełnosprawnymi oraz umierającymi; komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, organizowania pracy własnej, współpracy w zespołach terapeutycznych podmiotów leczniczych, inicjowania i wspierania działań społeczności lokalnej na rzecz zdrowia.

W trakcie procesu kształcenia realizowane są zajęcia praktyczne w wymiarze 1100 godzin oraz praktyki zawodowe w wymiarze 1200 godzin tj. 30 tygodni.

Przedmioty wykładane w 3-letnim toku studiów (studia stacjonarne): etyka zawodu pielęgniarki; anatomia; fizjologia; biochemia z biofizyką; genetyka; patologia; mikrobiologia z parazytologią; radiologia; zdrowie publiczne w tym: organizacja pracy pielęgniarskiej; farmakologia; psychologia; socjologia; pedagogika; zagadnienia prawne; badanie fizykalne; podstawy pielęgniarstwa; promocja zdrowia i edukacja zdrowotna; podstawowa opieka zdrowotna; położnictwo, ginekologia i pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne; pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne; interna i pielęgniarstwo internistyczne; chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne; rehabilitacja i pielęgnowanie osób niepełnosprawnych; geriatria i pielęgniarstwo geriatryczne; neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne; psychiatria i pielęgniarstwo psychiatryczne; anestezjologia i pielęgniarstwo w zagrożeniu życia; opieka paliatywna; dietetyka; metodologia badań naukowych; ratownictwo medyczne.

Absolwenci są przygotowani do pracy w publicznych i niepublicznych podmiotach leczniczych, w tym: w szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, zakładach opiekuńczo-leczniczych, ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej, zakładach opieki długoterminowej, żłobkach, medycynie szkolnej. Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mają możliwość kontynuowania kształcenia na studiach drugiego stopnia prowadzonych w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu lub w innych uczelniach oraz kontynuowania kształcenia w systemie doskonalenia zawodowego pielęgniarek i uzyskiwania specjalizacji zawodowych zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami.