Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

tel: 18 26 10 702
      18 26 10 712
      18 26 10 740

e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

 

Pomoc materialna

Drodzy studenci, przypominamy, że każdy student chcąc ubiegać się o pomoc materialną, musi na nowo złożyć wniosek o przyznanie pomocy materialnej na semestr letni. Studenci, którzy pobierają stypendium socjalne w semestrze zimowym, a którym nie zmieniła się sytuacja materialna w odniesieniu do dochodów składanych w październiku, do wniosku stypendialnego dołączają oświadczenie o niezmienionej sytuacji materialnej.

Informujemy, że wnioski stypendialne będą przyjmowane od 1 do 28 lutego 2019 r. w godzinach dyżurów.

 

Nowy regulamin pomocy materialnej dla studentów PPWSZ w Nowym Targu- koniecznie zapoznaj się z jego treścią!!! 

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych PPWSZ mają możliwość ubiegania się o następujące świadczenia:

 

Wnioski o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnego, zapomogi oraz stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych wraz z odpowiednimi zaświadczeniami zainteresowany student jest zobowiązany złożyć w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich pok. 223a lub 224, II piętro w terminie:

od 1 do 28 lutego 2019 roku: poniedziałek - piątek w godzinach: 10.00-14.00; sobota w godzinach: 8.00-11.00.

Wszystkie świadczenia pomocy materialnej przyznawane są tylko na wniosek studenta!

 

Do wniosków o stypendium Rektora dla najlepszych studentów, socjalne oraz specjalne dla osób niepełnosprawnych należy dołączyć druczek z numerem osobistego rachunku bankowego studenta, na który będzie przelewane przyznane stypendium (pobierz druk).

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów (pobierz wniosek) może otrzymać student, który zaliczył co najmniej pierwszy rok studiów oraz uzyskał za poprzedni rok studiów wysoką średnią ocen lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i który spełnia kryteria określone w zał. nr 2 do regulaminu - zasady obliczania średniej ocen, wykazy osiągnięć naukowych, artystycznych i sportowych oraz przyznawanych punktów - pobierz.

O przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów może ubiegać się również student pierwszego roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.

Średnią ocen potwierdza na wniosku Dział Obsługi Studentów. W przypadku studentów I roku studiów drugiego stopnia - magisterskich, należy dołączyć zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia - zał. nr 8 do regulaminu (pobierz).

 

Stypendium socjalne (pobierz wniosek) mogą otrzymać studenci będący w trudnej sytuacji matrialnej. Podstawą przyznania stypendium będzie wysokość dochodu netto przypadającego na jednego członka rodziny studenta pozostającego z nim we wspólnym gospodarstwie domowym.

Rektor w porozumieniu z uczelnianym organem samorządu studenckiego ustalił maksymalną miesięczną wysokość dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającą do ubiegania się o stypendium socjalne w roku akademickim 2018/2019 i jest to kwota 1000 zł netto.

Student studiów stacjonarnych będzie mógł otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub w innym obiekcie niż dom studencki, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do uczelni uniemożliwiałby lub w znacznym stopniu utrudniał studiowanie. Student musi udowodnić w drodze oświadczenia, że codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do Uczelni uniemożliwia mu lub w znacznym stopniu utrudnia studiowanie.

Starając się o stypendium socjalne każdy student winien złożyć następującą dokumentację:

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 21 września 2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego wynosił w 2017 r. - 3399 zł.

Ponadto, w zależności od sytuacji rodzinnej studenta, należy dołączyć dodatkowe dokumenty, takie jak np.:

  • zaświadczenie z właściwego urzędu gminy lub miasta o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku 2017 albo nakaz płatniczy za ten rok;
  • zaświadczenia z KRUS (w przypadku rolników ubezpieczonych w KRUS) o aktualnym ubezpieczeniu oraz o pobieraniu bądź niepobieraniu w 2017 roku zasiłku chorobowego;
  • zaświadczenia o uczęszczaniu do szkoły lub szkoły wyższej rodzeństwa lub dzieci studenta do 26 roku życia;
  • skrócony odpis aktu urodzenia rodzeństwa lub dziecka studenta do 7 roku życia;
  • skrócony odpis aktu małżeństwa studenta;
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności studenta lub członków rodziny studenta powyżej 18 roku życia;
  • zaświadczenia z urzędu pracy, potwierdzające fakt pozostawania bez pracy z prawem lub bez prawa do zasiłku, w przypadku bezrobotnych członków rodziny studenta;
  • dokumenty poświadczające ubezpieczenie rodzica studenta, jeśli rodzic ten nigdy nie pracował i zaświadczenie z US, że nie osiągał dochodów bądź nie rozliczał się z US w roku 2017;
  • oraz inne zaświadczenia przedstawiające sytuację materialną i rodzinną studenta (np. kopię zgonu rodzica, kopię odpisu wyroku sądu orzekającego rozwód lub separację, kopię wyroku sądowego zasądzającego alimenty).

Szczegółowy sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta oraz zasady ustalania dochodu rodziny znajdują się w zał. nr 1 do regulaminu - pobierz.

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych (pobierz wniosek) przysługuje studentom, których niepełnosprawność potwierdzona jest orzeczeniem właściwego organu. Otrzymywanie stypendium specjalnego nie jest uzależnione od sytuacji materialnej studenta. Student ubiegając się o stypendium specjalne składa wniosek wraz z kserokopią orzeczenia właściwego organu o stopniu niepełnosprawności (oryginał do wglądu).

Zapomoga jest formą doraźnej, bezzwrotnej pomocy przyznawanej na wniosek studenta (pobierz wniosek), który z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej. Świadczenie to nie przysługuje, jeśli trudna sytuacja materialna nie jest spowodowana zdarzeniem losowym. Student może otrzymać zapomogę dwa razy w roku akademickim. Przyznanie zapomogi może mieć miejsce w sytuacji, która powoduje przejściowe naruszenie podstawowych potrzeb bytowych studenta, w szczególności związanej z: nieszczęśliwym wypadkiem studenta lub członka rodziny, ciężką chorobą studenta lub członka rodziny, śmiercią członka rodziny studenta, innym zdarzeniem losowym. Z tytułu jednego, tego samego zdarzenia, student może otrzymać tylko jedną zapomogę z wyłączeniem ciężkiem choroby studenta.

Informacje  o pomocy materialnej można znaleźć również na:
http://www.nauka.gov.pl/informacje-dla-studentow/