Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Praktyka zawodowa

 Procedura skierowania na praktyki w PONE

 

1. Wybierz miejsce praktyk z listy miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie lub (za zgodą Opiekuna) wybierz nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki na kierunku Finanse i Rachunkowość w danym semestrze. Będzie to wymagać podpisania porozumienia, które należy odebrać od Opiekuna, przekazać pracodawcy i podpisane zwrócić do Opiekuna.

2. Skontaktuj się z pracodawcą. Kierując swe kroki do pracodawcy proszę pamiętać, że on może, ale nie musi Was przyjąć na praktyki – to jest jego prawo, ale nie obowiązek. Może się też zdarzyć tak, że któraś z podanych w spisie instytucji już nie istnieje (w takim przypadku prosimy o informacje zwrotną do opiekuna praktyk).

Udając się do pracodawcy, wydrukuj wcześniej kartę zgłoszenia na praktyki oraz przedstaw program praktyki, który w danym semestrze powinniście zrealizować. Uzyskaj wstępną zgodę pracodawcy na odbycie praktyki i ustal jej termin. Wypełnij kartę zgłoszenia na praktyki, uzyskaj podpis pracodawcy. Jeżeli jest to pracodawca spoza listy zaznacz to na karcie przyjęcia na praktyki.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki złóż u Opiekuna praktyk z ramienia PONE.

4. Zgodę na odbycie praktyk w miejscu innym niż instytucja/firma z wykazu instytucji i firm, które podpisały listy intencyjne/porozumienia w sprawie przyjęcia na praktyki zawodowe określonej liczby studentów PONE można uzyskać u Opiekuna praktyk.

5. Odbierz skierowanie na praktyki u swojego starosty grupy (skierowanie wystawiane są na podstawie karty zgłoszenia na praktyki przez opiekuna praktyk z ramienia Uczelni). Skierowanie będzie do odbioru w Dziale Obsługi Studenta pok. 227. Wszystkie skierowania odbiera starosta grupy, chyba, że opiekun praktyk zadecydował inaczej.

6. Dostarcz do pracodawcy następujące dokumenty:

  • zaświadczenie (polisa) o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • skierowanie na praktyki,
  • umowę na praktyki (w 3 egzemplarzach), po podpisaniu przez pracodawcę trzy egzemplarze należy dostarczyć do opiekuna praktyk,
  • w przypadku nowego porozumienia, należy dostarczyć do pracodawcy również porozumienie, po podpisaniu go przez pracodawcę jeden egzemplarz należy dostarczyć do opiekuna praktyk.

 

Po dopełnieniu tych formalności możesz rozpocząć praktykę.

7. Odbądź praktyki. Odbywając praktyki należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniku praktyk (dziennik praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać. Po każdym tygodniu praktyki poproś praktykodawcę o złożenie podpisu, stanowiącego potwierdzenie realizowanych zadań).

8. Po zakończeniu praktyki poproś pracodawcę o wypełnienie raportu z przebiegu studenckiej praktyki zawodowej oraz ankiety ewaluacyjnej. Ankietę  wypełnia w całości praktykodawca. Po jej wypełnieniu praktykodawca może przekazać ją w zaklejonej kopercie przez studenta do Opiekuna lub może przesłać mailem skan ankiety bezpośrednio do Opiekuna.

9. Uzupełniony dziennik praktyk (dziennik praktyk powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki) oraz uzupełnioną ankietę ewaluacyjną opatrzoną podpisem i pieczątka zakładu pracy (w zaklejonej kopercie) złóż do opiekuna praktyk w wyznaczonym przez opiekuna terminie.

10.  Praca zawodowa może być podstawą do zaliczenia praktyki. Decyzję o zaliczeniu praktyki, podejmuje Dyrektor PONE w oparciu o złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki (ankieta oraz informacja o pracy zawodowej studenta).

 

Czas trwania i termin realizacji praktyk

Praktyki będą odbywać się zgodnie z poniższymi schematami:

a) w semestrze II – dwutygodniowe praktyki zawodowe ogólne w okresie letnim w wymiarze 60 godzin,

b) w semestrze III – trzytygodniowe praktyki zawodowe ogólne w okresie zimowym w wymiarze 90 godzin,

c) w semestrze IV – czterotygodniowe praktyki zawodowe specjalnościowe w okresie letnim w wymiarze 120 godzin,

d) po semestrze V – trzytygodniowe praktyki zawodowe specjalnościowe w okresie zimowym w wymiarze 90 godzin.

 

DODATKOWE WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAKTYK:

1. Wszelkie sprawy związane z praktykami można konsultować z opiekunem praktyk w PONE

2.Praktyka może być odbyta w ramach programu Erasmus – o szczegóły zapytaj opiekuna praktyk

3.Praca zawodowa studenta może być podstawą do zaliczenia praktyki.

4. Decyzję o zaliczeniu praktyki, na podstawie pracy zawodowej studenta podejmuje Dyrektor PONE w oparciu po złożony przez studenta wniosek wraz z dokumentacją potwierdzającą osiągnięte efekty kształcenia zgodne z programem tej praktyki (uzupełnioną właściwą dla rodzaju praktyki ankietą ewaluacyjną oraz raz informacją o pracy zawodowej studenta). Do wniosku należy dołączyć umowę o pracę.

 

Do pobrania dokumenty związane z realizacją praktyk:

Pełny tekst Regulaminu Praktyk

1.    Program praktyki :

 Praktyka II sem.  (pobierz)

 Praktyka III sem. (pobierz)

 Praktyka IVsem.  (pobierz)

 Praktyka zawodowa Vsem.   (pobierz)

2.   lista miejsc (pobierz)

3.   karta zgłoszenia na praktyki (pobierz

4.   umowa o realizację praktyki (pobierz 

5.   ankieta ewaluacyjna (pobierz)

6raport z praktyki (pobierz

7.  prośba o zaliczenie pracy zawodowej jako praktyki studenckiej (pobierz)

8.  informacja o pracy zawodowej studenta (pobierz)

Wzór wypełnienia karty tygodniowej w dzienniku praktyk (pobierz)