rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka
Szybki kontakt

Sekretariat
Instytutu Nauk Technicznych
Kierunek Inżynieria Środowiska
telefon: 18 26 10 730
iis@ppwsz.edu.pl
Dział Obsługi Studenta
telefon:18 26 10 728
dos@ppwsz.edu.pl

Praktyki zawodowe

PROGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH  NA KIERUNKU INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

Procedura

 1. Student wybiera miejsce praktyki z listy miejsc, z którymi Uczelnia ma podpisane porozumienie lub (za zgodą Opiekuna) wybiera nowe miejsce, którego profil działalności jest zgodny z programem praktyki (będzie to wymagać podpisania nowego porozumienia).

2. Student kontaktuje się z pracodawcą z wydrukowaną wcześniej kartą zgłoszenia na praktyki. Po uzyskaniu zgody pracodawcy na odbycie praktyki należy wypełnić kartę  wraz z  podpisem pracodawcy.

3. Wypełnioną kartę zgłoszenia na praktyki należy złożyć do zatwierdzenia u Opiekuna praktyk z ramienia Uczelni. Termin złozenia karty z I praktyki  - do 21 maja 2019, II praktyki - do 19 czerwca 2019 r.

4. Skierowanie na praktyki bedzie dostępne do odbioru  w Dziale Obsługi Studenta pok. 227.  po 21 maja (na I praktykę) oraz 19.06. (na II praktykę)

5. Student dostarcza do pracodawcy następujące dokumenty:

 • zaświadczenie o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków;
 • skierowanie na praktyki;

Po dopełnieniu tych formalności można rozpocząć praktykę.

6. Odbywając praktyki należy pamiętać o odpowiedniej liczbie godzin praktyk (wymiar godzinowy nie może być mniejszy niż ten przewidziany w programie praktyk) oraz programie praktyk, który należy zrealizować, a także o dokumentowaniu przebiegu praktyk w dzienniczku praktyk (dzienniczek praktyk należy dokładnie, na bieżąco uzupełniać. Po każdym tygodniu praktyki należy poprosić praktykodawcę o złożenie podpisu, stanowiącego potwierdzenie realizowanych zadań).

7. Uzupełniony dziennik praktyk (dziennik praktyk powinien zawierać wszystkie wymagane podpisy i pieczątki)  wraz ze sprawozdaniem  należy złożyć do opiekuna praktyki w wyznaczonym terminie.

8. Karta zgłoszenia na praktykę (pobierz)

 

Praktyka śródsemestralna w semestrze VI

Czas trwania -  27.05 - 14.06. 2019, (90 godz. – 3 tygodnie).

Opiekun - dr hab. inż. Henryk Woźniak

Ogólne założenia i cele praktyk

Założeniem praktyki jest zapoznanie studentów z kompleksem prac i badań geologiczno-inżynierskich realizowanych celem prawidłowej oceny warunków gruntowo-wodnych zapewniających najbardziej ekonomiczne i bezpieczne rozwiązania dla projektowania i wykonywania wszelkich obiektów budowlanych i inżynierskich współpracujących z podłożem gruntowym.

Ramowy plan praktyk - (pobierz program)

 • Zapoznanie się z charakterem i organizacją pracy, przepisami o tajemnicy służbowej oraz z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy.
 • Zapoznanie się z zakresem prac, obserwacji i pomiarów wykonywanych w ramach wizji terenowej na obszarze przewidywanej inwestycji. W miarę możliwości przeprowadzenie wizji wraz z pracownikiem firmy.
 • Współudział przy sporządzaniu projektu badań geologiczno-inżynierskich dla projektowanej inwestycji budowlanej lub inżynierskiej. Zapoznanie się z zakresem projektu, zasadami projektowania wyrobisk badawczych, badań i obserwacji niezbędnych dla prawidłowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.
 • Zapoznanie się ze stosowanym sprzętem badawczym (aparaty wiertnicze, sondy, urządzenia do próbnych obciążeń itp.). W przypadku stosowania urządzeń obsługiwanych ręcznie (wiercenia ręczne, sodowania) współudział w wykonywaniu badań.
 • Współudział w dozorze przeprowadzanych prac geologiczno-inżynierskich (pobieranie prób gruntów i wody gruntowej, badania makroskopowe gruntów, pomiary zwierciadła wód gruntowych).
 • Współudział przy sporządzaniu dokumentacji badań geologiczno-inżynierskich. Zapoznanie się z zakresem dokumentacji, zasadami opracowywania wyników wykonanych badań, zasadami sporządzania załączników graficznych (profile, przekroje, mapy).

 

Warunki zaliczenia

Podstawę zaliczenia praktyki stanowi poprawnie uzupełniony dziennik praktyk podpisany i potwierdzony pieczątką przez kierownika firmy lub opiekuna (patrona) przydzielonego studentowi  oraz indywidualne sprawozdanie w formacie A4 (2-4 strony). Sprawozdanie powinno zawierać opis zdobytej podczas praktyki wiedzy z zakresu całego procesu wykonywanych prac geologicznych dla projektowanej inwestycji.

 

Praktyka wakacyjna w semestrze VI

Czas trwania -  24.06 – 26.07. 2019, -150 godz. – 5 tygodni

Opiekun - dr hab. inż. Henryk Woźniak

Ogólne założenia i cele praktyk

Celem praktyki jest zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do pacy w przedsiębiorstwach i firmach realizujących zadania z zakresu inżynierii środowiska, w tym szczególnie:

 • energetyki cieplnej i techniki grzewczej,
 • odnawialnych źródeł energii (elektrownie wodne, technika solarna, geotermia),
 • gospodarki wodno-kanalizacyjnej oraz gospodarki i utylizacji odpadów,
 • eksploatacji solanki dla celów leczniczych.

Student będzie odbywał praktykę w wybranym przez siebie zakładzie. Dopuszcza się również podzielenie całego czasokresu praktyki na dwa lub trzy zakłady o różnym profilu działalności.

Ramowy plan praktyki (pobierz program)

Szczegółowy plan praktyki uzależniony będzie od profilu działalności prowadzonej przez dany zakład. W czasie odbywania praktyki student powinien poznać strukturę wybranego zakładu, jego cele i zadania oraz sposoby ich realizacji. Praktyka będzie mieć charakter obserwacji oraz ewentualnie próbnej pracy studenta.

Warunek zaliczenia

Podstawę zaliczenia praktyki stanowi poprawnie uzupełniony dziennik praktyk podpisany i potwierdzony pieczątką przez kierownika firmy lub opiekuna (patrona) przydzielonego studentowi oraz indywidualne sprawozdanie w formacie A4 (2-4 strony). Sprawozdanie powinno zawierać opis zdobytej podczas praktyki wiedzy.

 

Student zobowiązany jest do:

 

1.Zaznajomienia się z regulaminem  studenckich  praktyk  zawodowych (pobierz)  i  programem  praktyk  dla danego kierunku i poziomu studiów.

 

2.Ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), a w przypadku kierunków z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu dodatkowo od odpowiedzialności cywilnej (OC) na czas trwania praktyki.

 

3.Rzetelnego realizowania programu praktyki, przestrzegania ustalonego u Pracodawcy porządku i dyscypliny pracy oraz obowiązujących przepisów BHP, ppoż. i regulaminu pracy.

 

4.Przestrzegania  zasad  zachowania  tajemnicy  służbowej  oraz  ochrony  poufności  danych  w zakresie określonym przez Pracodawcę.

 

5.Bieżącego i prawidłowego prowadzenia dokumentów związanych z praktyką, potwierdzanych podpisem Patrona i pieczątką Pracodawcy.

 

6.Godnego reprezentowania Uczelni podczas odbywania praktyki.

 

7.Terminowego rozliczenia się z odbytej praktyki z Opiekunem.