Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE

Specjalności

 

 

 

Sylwetka absolwenta kierunku Finanse i rachunkowość – profil praktyczny

 

            Absolwent kierunku finanse i rachunkowość – profil praktyczny, specjalności Finanse i ekonomia biznesu oraz Rachunkowość i doradztwo podatkowe posiada kwalifikacje na poziomie szóstym Polskiej Ramy Kwalifikacji w obszarze nauk społecznych, zgodną z programem studiów.

            Jest przygotowany do wykorzystania nabytej wiedzy, do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów oraz wykonywania zadań w warunkach nie w pełni przewidywalnych, a także do planowania i organizowania pracy zespołu lub organizacji realizujących takie zadania. Absolwent posiada specjalistyczną wiedzę w zakresie dyscypliny: ekonomia i finanse, nauki o zarządzaniu. Jest świadomy zmienności świata i potrzeby jej naukowego wyjaśniania. Potrafi identyfikować i interpretować zdarzenia, procesy i struktury rzeczywistości gospodarczej w skali lokalnej, regionalnej i globalnej. Zna metody i techniki niezbędne w podejmowaniu decyzji dotyczących problemów finansowych i zarządzania finansami w tych strukturach. Jest świadomy odpowiedzialności społecznej i etycznej związanej z wykonywaniem zawodów ekonomicznych.

            Absolwent jest przygotowany do podejmowania decyzji o charakterze finansowym oraz prowadzenia działalności doradczej czy własnej działalności gospodarczej. Ważnym atutem jest 12-tygodniowy, bardzo bogaty, program praktyk zawodowych, przybliżających studentowi pracę w rzeczywistej firmie, z możliwością zwiększenia liczby godzin tych praktyk. W trakcie zajęć praktycznych na uczelni i praktyk zawodowych w przedsiębiorstwie lub instytucji publicznej student zdobędzie następujące umiejętności:

a)      znajomość zasad i procedur związanych z założeniem firmy i prowadzeniem działalności gospodarczej,

b)      dokonywanie rozliczeń podatkowych,

c)      obsługa komputerowa podstawowych programów księgowych,

d)     ocena kosztu finansowania działalności gospodarczej,

e)      praca w zespole,

f)       rozwiązywanie problemów w firmie,

g)      znajomość rzeczywistego funkcjonowania przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.

            Studenci kierunku Finanse i Rachunkowość mają do wyboru dwie specjalności:

            Rachunkowość i doradztwo podatkowe: program specjalności odpowiada na potrzeby rynku pracy w regionie (obsługa księgowa i audytorska, prowadzenie ksiąg rachunkowych, start-upy, drobna przedsiębiorczość, doradztwo podatkowe, obsługa podatkowa firm i ludności, analizy finansowe w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach skarbowych czy instytucjach finansowych) i jest prowadzony przez praktyków z biur rachunkowych i teoretyków z uwzględnieniem kształcenia praktycznych umiejętności w zakresie rachunkowości w oparciu o programy komputerowe: Optima, Symfonia, Płatnik, Buchalter. Absolwenci specjalności mogą być zatrudnieni w biurach podatkowych i rachunkowych, prowadzić rozliczenia finansowe we własnych i rodzinnych firmach, jednostkach samorządu terytorialnego i innych instytucjach publicznych, instytucjach finansowych oraz organizacjach „non profit”.

            Ukończenie specjalności przygotuje absolwentów do: podjęcia studiów drugiego stopnia, starania się o uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz innych uprawnień zawodowych i naukowych z zakresu finansów, podatków i rachunkowości.

            Finanse i ekonomia biznesu: program specjalności odpowiada na potrzeby rynku pracy w zakresie obsługi finansowej przedsiębiorstw i instytucji publicznych, przygotowania analiz ekonomiczno-finansowych w przedsiębiorstwach, jednostkach samorządu terytorialnego, bankach, zakładach ubezpieczeń i biurach maklerskich, działalności międzynarodowej, poszukiwania źródeł kapitału, zarządzania kapitałem oraz doradztwa inwestycyjnego. Absolwenci specjalności będą dobrze przygotowani do prowadzenia własnego biznesu oraz pracy w przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach w warunkach wysokiej konkurencji na rynku, zmienności uwarunkowań makro- i mikrootoczenia oraz dynamicznej modyfikacji potrzeb ze strony rynku. Będą też umieć elastycznie reagować na zmiany rynkowe, kierując się zasadą maksymalizacji wartości dla klienta oraz mieć aktywne i kreatywne podejście do procesów zachodzących w otoczeniu gospodarczym i w środowisku społecznym.

            Obydwie specjalności przygotowują absolwentów zarówno do obsługi lokalnego rynku pracy w zakresie różnych specjalności ekonomicznych, a także do pracy w instytucjach ponadlokalnych, a nawet międzynarodowych. Dobór specjalności wynika z wieloletnich doświadczeń prowadzenia w Nowym Targu studiów wyższych, w ramach których kierunek Finanse i Rachunkowość wybierało systematycznie ok. 80% z ok. 100-150 kandydatów na studia, a prace dyplomowe dotyczyły analiz finansowych różnych instytucji, spraw podatkowych, rachunkowości czy finansów podmiotów lokalnych.

Celem kształcenia praktycznego (ćwiczenia, praktyki) na wyżej wspomnianym kierunku jest zdobycie przez absolwentów umiejętności wykorzystania wiedzy w rozwiązywaniu różnych problemów ekonomiczno-finansowych i wykonywaniu konkretnych zadań w przyszłej pracy zawodowej, a także w pełnieniu przez nich przyszłych ról społecznych i zawodowych w zmieniającym się i innowacyjnym otoczeniu społeczno-gospodarczym biznesu. Znajomość specjalistycznej terminologii ekonomiczno-prawnej oraz języków obcych umożliwi absolwentom komunikację odbiorczo-nadawczą w skali globalnej, poprzez posiadanie umiejętności podejmowania i prowadzenia dyskusji o problemach ekonomiczno-finansowych regionu, kraju i świata, krytyczną i obiektywną ocenę zjawisk gospodarczych, prezentację i argumentację własnych opinii o sytuacji i procesach, jakie mają miejsce w gospodarce. Zajęcia praktyczne przygotowują absolwentów również do planowania, organizowania, motywowania i kontroli realizacji zadań własnych i zespołowych w działalności gospodarczej oraz motywują do zdobywania wiedzy, umiejętności i uczenia się przez całe życie.