rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaErasmusFA projektBaner FEbiblioteka

Statut klubu

STATUT

KLUBU  SPORTOWEGO „REKREO - PPWSZ" 

§ 1 

Nazwa klubu i siedziba władz 

 • 1. Klub Sportowy nosi nazwę „REKREO - PPWSZ"
 • 2. „REKREO - PPWSZ" jest studencką organizacją sportu akademickiego o zasięgu uczelnianym, reprezentującą swoich członków w sprawach związanych z upowszechnianiem i rozwojem sportu i rekreacji w środowisku akademickim
 • 3. Siedzibą „REKREO - PPWSZ" jest Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu.

 

§ 2 

Cele i środki działania 

 • 1. Celem „REKREO - PPWSZ" jest:
 • - upowszechnianie gier zespołowych, doskonalenie i podnoszenie sprawności fizycznej oraz umiejętności sportowych studentów
 • - rozwijanie zainteresowań sportowych w środowisku akademickim
 • 2. Realizacja celów „REKREO - PPWSZ" odbywa się poprzez: 
 • 1) Organizowanie życia sportowego i rekreacji studentów PPWSZ
 • 2) Uczestniczenie w imprezach i zawodach sportowych
 • 3) Udział w zajęciach treningowych i rekreacyjnych
 • 4) Organizowanie imprez, obozów sportowych, szkoleniowych, rekreacyjnych
 • 5) Współpraca z akademickimi klubami innych uczelni 


§ 3 

Klub opiera swą działalność na pracy społecznej swoich członków i działaczy oraz pomocy Władz PPWSZ, osób i instytucji wspierających. 

§ 4 

Członkowie - ich prawa i obowiązki 

Członkowie klubu dzielą się na:

 • - Zwyczajnych
 • - Wspierających
 • - Honorowych
 • 1. Członkami zwyczajnymi „REKREO - PPWSZ" mogą być wszyscy studenci i absolwenci PPWSZ, którzy złożą pisemną deklarację i zostaną przyjęci przez Zarząd Klubu
 • 2. Członkami wspierającymi „REKREO - PPWSZ" mogą być osoby fizyczne i osoby prawne przyczyniające się do rozwoju klubu, przyjęci przez zarząd Klubu
 • 3. Członkami honorowymi „REKREO - PPWSZ" mogą być osoby szczególnie zasłużone dla rozwoju sportu i rekreacji w PPWSZ
 • 4. Członkowie zwyczajni mają prawo:
 • - uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniach Klubu; wybierać i być wybieranymi do władz „REKREO - PPWSZ"
 • - uczestniczyć w imprezach sportowych i innych formach działalności klubu
 • - zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących działalności klubu i domagać się ich rozpatrzenia
 • - korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu
 • 5. Członkowie honorowi mają prawa członków zwyczajnych za wyjątkiem praw wyborczych
 • 6. Członkowie wspierający mają prawo:
 • - uczestnictwa bezpośrednio lub poprzez swoich delegatów w Walnych Zgromadzeniach Klubu
 • - zgłaszania postulatów w sprawach sportu akademickiego oraz działalności „REKREO - PPWSZ" wobec władz Klubu
 • - korzystać z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu
 • 7. Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
 • - chronić dobre imię „REKREO - PPWSZ"
 • - przestrzegać zasad fair play
 • - przestrzegać statutu i uchwał władz „REKREO - PPWSZ"
 • - czynnie uczestniczyć w życiu sportowym i organizacyjnym „REKREO - PPWSZ"
 • - systematycznie opłacać składki członkowskie
 • 8. Członkostwo „REKREO - PPWSZ" ustaje w przypadku:
 • - dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu „REKREO - PPWSZ"
 • - skreślenia uchwałą Zarządu z listy członków z powodu:
 • a. zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 12 miesięcy
 • b. umyślnego naruszenia postanowień statutu
 • - wykluczenia na podstawie prawomocnego orzeczenia Walnego Zgromadzenia
 • - działania na szkodę klubu
 • - rozwiązania się Klubu

§ 5 

Władze „REKREO - PPWSZ"

 • 1. Władzami „REKREO - PPWSZ" są:
 • - Walne Zgromadzenie Członków Klubu
 • - Zarząd
 • 2. Kadencja Zarządu trwa 2 lata. Wybór Zarządu następuje zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym
 • 3. Uchwały wszystkich Władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej

 

§ 6 

 • 1. Do zadań i kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
 • - wybieranie Zarządu
 • - uchwalanie statutu
 • - podejmowanie uchwał o zmianie statutu lub rozwiązania Klubu
 • - uchwalanie polityki finansowej „REKREO - PPWSZ", w tym ustalanie składek członkowskich
 • - zawieszanie członków zarządu w pełnionych obowiązkach większością 2/3 głosów
 • - nadawanie godności członka honorowego
 • 2. Walne Zgromadzenie ma prawo do:
 • - zawieszania w prawach członkowskich
 • - wykluczania z szeregów „REKREO - PPWSZ"

3.   W zebraniu Walnego Zgromadzenia biorą udział wszyscy członkowie „REKREO - PPWSZ"

4. Zarząd Klubu zawiadamia pisemnie członków klubu o terminie, miejscu i porządku Walnego Zgromadzenia, co najmniej 7 dni przed terminem

5. Walne Zgromadzenie klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 51% uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin ten był podany w zawiadomieniu

6. Posiedzenia Walnego Zgromadzenia powinny odbywać się, co najmniej jeden   raz w roku, nie później niż do 30 listopada.

 

§ 7

 • 1. Zarząd jest władzą wykonawczą „REKREO - PPWSZ"
 • 2. Zarząd składa się z:
 • - Prezesa
 • - Wiceprezesa
 • - Skarbnika
 • 3. Do obowiązków Zarządu należy:
 • - zwoływanie Walnych Zgromadzeń członków „REKREO - PPWSZ"
 • - czuwanie nad wykonywaniem uchwał Walnego Zgromadzenia członków
 • - zatwierdzanie form działania i planów pracy „REKREO - PPWSZ"
 • - reprezentowanie „REKREO - PPWSZ" oraz działanie w jego imieniu
 • - składanie władzom uczelni pisemnych sprawozdań z działalności „REKREO - PPWSZ"
 • 4. Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób Zarządu działających łącznie, w nich zawsze konieczny jest podpis prezesa.  

 

§ 8 

Wyróżnienia i kary 

 • 3. Za wybitne osiągnięcia sportowe i wyróżniającą się pracę na rzecz „REKREO - PPWSZ" Zarząd może przyznać następujące wyróżnienia:
 • - pochwałę
 • - dyplom
 • - nagrodę rzeczową lub pieniężną
 • 4. Zarząd może ukarać członka „REKREO - PPWSZ" za nieprzestrzeganie postanowień statutu oraz uchwał władz „REKREO - PPWSZ", naruszenie zasad współżycia społecznego, działania na szkodę „REKREO - PPWSZ"
 • 5. Sprawy przewinień koleżeńskich rozpatruje Zarząd i może on wymierzać następujące kary:
 • - upomnienie
 • - nagana

§ 9 

Fundusze „REKREO - PPWSZ" 

 • 1. Na fundusz „REKREO - PPWSZ" składają się:
 • - składki członkowskie
 • - dotacje z Uczelni
 • - darowizny i zapisy

  

ANEKS 

DO STATUTU  KLUBU SPORTOWEGO „RECREO-PPWSZ"

 • 1. Ustala się wysokość składki dla członków zwyczajnych w kwocie 50 zł rocznie, płatnej jednorazowo w całości lub podzielonej w kwotach miesięcznych 10 x 5 zł.
 • 2. Fundusze pochodzące ze składek członkowskich mogą być wykorzystane na:

- pokrycie kosztów wynajęcia sali, boiska na treningi, zawody i inne imprezy o charakterze rekreacyjno - sportowym, organizowanych przez klub i z udziałem członków klubu

- pokrycie kosztów udziału członków klubu w zawodach, imprezach sportowych:  „wpisowego", przejazdów, wyżywienia

- pokrycie kosztów sędziowania, opieki medycznej wynikających z obowiązków gospodarza (organizatora) zawodów, imprezy sportowo - rekreacyjnej

- zakup sprzętu sportowego z przeznaczeniem na działalność klubu: piłek, siatek, strojów, ubiorów sportowych itp.

- zakup środków medycznych pierwszej pomocy

- pokrycie kosztów biurowych działalności klubu: materiałów biurowych, pieczątek, telefonu, opłat pocztowych, kart zgłoszeń, legitymacji i innych druków.