rekrutacja 19/20nowe kierunkiAnkietaFA projektBaner FE

AKTUALNE KONKURSY

Rejestr proponowanych programów 2018/2019:

 

Rodzaj konkursu

Rozpoczęcie naboru wniosków

Zakończenie naboru wniosków

Podstawowe informacje o programie

Fundacja Nutricia - projekty związane z żywieniem człowieka 

 

30 czerwca 2019 r.

Można przesyłać zgłoszenia w ramach konkursu na projekty badawcze, promotorskie oraz stypendia związane z żywieniem człowieka w ramach konkursu grantowego na 2019 rok., którego organizatorem jest Fundacja Nutricia. 

 

Organizatorzy wspieraja finansowo projekty badawcze, które odnoszą się do misji Fundacji, którą jest ochrona, promocja i zapewnienie zdrowia poprzez żywienie. W wyniku tych projektów powstają min. nowe wytyczne w zakresie: żywienia kobiet w ciąży, niemowląt i dzieci oraz zapobiegania chorobom i promocji zdrowia.

 

Fundacja Nutricia prowadzi nabór wniosków w następujących konkursach:

 • Granty badawcze – dla doświadczonych badaczy, przyznawane w celu inicjowania i prowadzenia badań naukowych z zakresu żywienia człowieka.
 • Granty promotorskie – dla kandydatów chcących uzyskać stopień doktora.
 • Granty stypendialne – dla młodych naukowców. Przeznaczone na zdobycie niezbędnej wiedzy i praktyki, umożliwiającej w przyszłości inicjowanie i prowadzenie badań naukowych z zakresu żywienia człowieka. 

 

Szczegółowe informacje o naborze wniosków można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na granty Fundacji Nutricia

Geologia w obiektywie - konkurs fotograficzny

 

30 czerwca 2019 r.

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego Geologia w obiektywie. Celem konkursu jest rozwój wiedzy o geologii, pokazanie niezwykłych struktur geologicznych kształtujących krajobraz, wyjątkowych odsłonięć skalnych cechujących się nadzwyczajnymi walorami edukacyjnymi i merytorycznymi oraz prace ukazujące niezwykłość wytworów natury w mniejszej skali.. Pula nagród w konkursie wynosi 4 200 zł.

 

Nabór wniosków w konkursie prowadzony jest w następujących kategoriach:

 • Geologia w polskim krajobrazie,
 • Polskie stanowiska geologiczne,
 • Okazy mineralogiczne i paleontologiczne w Polsce.

 

Przy czym jedna fotografia może być zgłoszona tylko w jednej z kategorii.

 

Prace można zgłaszać w technice cyfrowej albo analogowej.

 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Nagroda główna w wysokości 1 000 zł,
 • Nagroda za zajęcie I miejsca w danej kategorii w wysokości 500 zł,
 • Nagroda za zajęcie II miejsca w danej kategorii w wysokości 300 zł,
 • Nagroda za zajęcie III miejsca w danej kategorii w wysokości 200 zł,
 • W każdej z kategorii może zostać przyznana nagroda dodatkowa za wyróżnienie za wyróżnienie pracy - w wysokości 100 zł

Szczegółowe informacje można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie organizatora - Ministerstwa Środowiska.

Strona internetowa konkursu fotograficznego Geologia w obiektywie

PTM: Konkurs im. Witolda Wilkosza 

 

30 czerwca 2019 r.

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu im. Witolda Wilkosza na najlepszą studencką pracę popularyzującą matematykę. Prace powinny zostać przygotowane w formie opracowania pisemnego. Poza tym zastrzeżeniem, charakter prac oraz zakres popularyzowanej matematyki nie jest w żaden sposób ograniczony. 

Zgodnie z informacjami organizatorów w konkursie mogą brać udział studenci studiów I lub II stopnia wyższych uczelni działających w Polsce lub zespoły autorskie, składające się z co najwyżej trzech osób, wśród których co najmniej jedna jest studentem studiów I lub II stopnia wyższej uczelni.

Jak informują organizatorzy, do konkursu:

można zgłaszać zarówno prace już opublikowane (tak artykuły w czasopismach poświęconych popularyzacji nauki, jak i pismach innego rodzaju), przyjęte do druku, zgłoszone do druku, jak i jedynie nadesłane na Konkurs. Praca nadesłana na Konkurs może być zgłoszona przez autora do publikacji w wybranym przez niego czasopiśmie zarówno w trakcie trwania Konkursu, jak i po ogłoszeniu wyników.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa konkursu im. Witolda Wilkosza

 

NAWA: Polonium 2020/2021 - konkurs na współpracę polsko-francuską

 

3 lipca 2019 r.

Można składać wnioski w ramach polsko-francuskiego konkursu na wymianę osobową naukowców Polonium 2019/2020. Program obejmuje projekty badawcze, uzgodnione między konkretnymi polskimi i francuskimi zespołami badawczymi. Jest on wspierany finansowo przez obie strony, zgodnie z regulacjami finansowymi obowiązującymi w kraju każdej z nich.

Projekty składane w ramach naboru mogą być realizowane przez okres maksymalnie 2 lat, począwszy od 1 stycznia 2020 r. Data zakończenia realizacji projektów nie może być późniejsza niż 31 grudnia 2021 r. Przedstawiony projekt badawczy może dotyczyć wszystkich dziedzin nauki

Maksymalna wysokość finansowania projektu z budżetu NAWA wynosi 25 000 zł. Kwota może być dowolnie zwiększona ze środków własnych Wnioskodawcy.

W ramach środków przyznanych przez NAWA wydatkami kwalifikowalnymi po stronie polskiej są:

 • Koszty podróży naukowców polskich do Francji – maksymalna kwota na podróż dla jednego naukowca wynosi 2 000 zł.
 • Koszty pobytu naukowców francuskich w Polsce – maksymalny koszt pobytu w Polsce wynosi:
 • w przypadku pobytu trwającego do 12 dni – 350 zł dziennie;
 • w przypadku dłuższych pobytów – 4 200 zł miesięcznie, pod warunkiem, ze pobyt trwa powyżej 12 dni w danym miesiącu.

Koszty prowadzenia badań i wszelkie inne koszty poniesione w ramach projektu są niekwalifikowalne.


Strona internetowa konkursu Polonium

XIII konkurs im. Jerzego Giedroycia

 

5 lipca 2019 r.

Trwa nabór zgłoszeń w ramach XIII konkursu im. Jerzego Giedroycia na najlepsze prace poświęcone historii i współczesności Polski oraz stosunkom polsko-ukraińskim. Pula nagród w konkursie wynosi 3 000 euro.

Zgodnie z informacjami Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie do konkursu można zgłosić pracę licencjacką, magisterską lub doktorską poświęconą polskiej historii, współczesności Polski lub stosunkom polsko-ukraińskim, obronioną na dowolnym uniwersytecie ukraińskim w roku akademickim 2016/2017.

 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

Prace doktorskie: 

I nagroda – 1 000 euro

 • II nagroda – 500 euro
 • III nagroda – 300 euro.

 

Prace magisterskie:

 • I nagroda – 300 euro
 • II nagroda – 250 euro
 • III nagroda – 200 euro.

 

Prace licencjackie: 

 • I nagroda – 200 euro
 • II nagroda – 150 euro
 • III nagroda – 100 euro.

Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego przygotowało w tym roku dodatkowe nagrody w postaci pobytów naukowych w Warszawie dla laureatek/-ów pierwszych miejsc: w kategorii prac doktorskich – pobyt trzytygodniowy; magisterskich – dwutygodniowy; licencjackich – jednotygodniowy.

 

Strona internetowa XIII konkursu im. Jerzego Giedroycia

 

Konkurs na pracę magisterską z zakresu turystyki 

 

18 lipca 2019 r.

Trwa nabór zgłoszeń w ramach VI edycji o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki. Konkurs skierowany jest do autorów prac magisterskich napisanych w języku polskim i obronionych w latach 2017 - 2019 na wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych położonych na terenie całego kraju. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

 

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu można zgłaszać prace koncentrujące się na tematyce związanej przestrzennie z województwem wielkopolskim, które na egzaminie magisterskim ocenione zostały przynajmniej na ocenę dobrą. 

 

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • I miejsce - 5 000 zł
 • II miejsce - 3 000 zł 
 • III miejsce - 2 000 zł.

 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

 

Strona internetowa konkursu o Nagrodę Marszałka Województwa Wielkopolskiego za najlepszą pracę magisterską z zakresu turystyki

 

Konkurs na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym

 

31 lipca 2019 r.

Trwa nabór zgłoszeń w ramach IV edycji konkursu na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym. Do konkursu można zgłaszać prace licencjackie i magisterskie, obronione w latach akademickich 2015/2016, 2016/2017 oraz 2018/20189.

Zgodnie z informacjami organizatorów (Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego) praca może zostać zgłoszona o przez jej autora bądź promotora. Wśród przysłanych prac, nagrodzona zostanie jedna, najlepsza praca.

Strona internetowa konkursu na najlepszą pracę dyplomową o stwardnieniu rozsianym

Polska wieś -dziedzictwo i przyszłość XI edycja 

 

31 lipca 2019 r. 

Trwa nabór wniosków w ramach XI edycji konkursu Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość. Do konkursu można przesyłać prace naukowe, popularno-naukowe i inne o ile prezentują szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi. Laureaci konkursu w każdej kategorii otrzymają nagrodę w wysokości 5 000 zł a jego praca zostanie wydana drukiem.

Do konkursu można zgłaszać prace w dwóch kategoriach:

 • Prace naukowe (m in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
 • Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące  oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań oraz napisane  w sposób atrakcyjny dla szerokiego grona potencjalnych czytelników. 

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa XI edycji konkursu Polska wieś - dziedzictwo i przyszłość

Moje Zakopane - konkurs malarski

 

2 sierpnia 2019 r. 

Trwa nabór zgłoszeń w ramach II edycji konkursu malarskiego pn. Moje Zakopane.W konkursie mogą wziąć udział profesjonalni artyści plastycy – absolwenci wyższych uczelni artystycznych oraz członkowie Związku Polskich Artystów Plastyków. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł

Zgodnie z informacjami organizatorów celem konkursu jest:

 • próba przedstawienia różnorodności indywidualnego odbioru Zakopanego i Tatr;
 • uwypuklenie wkładu twórczości artystów związanych z Zakopanem i Tatrami w promocję i odbiór regiony poza jego granicami;
 • prezentacja wystawy konkursowej jaki projektu czytelnego, atrakcyjnego i zachęcającego do odbioru sztuki.

Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy obrazy powstałe w latach 2017-2019, które są własnością artysty. Wielkość dłuższego boku nie może przekroczyć 130 cm (dotyczy to również prac wieloczłonowych, poliptyków).

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • Grand Prix Burmistrza Miasta Zakopane - 5 000 zł oraz organizacja indywidualnej wystawy;
 • II nagroda - 3 000 zł;
 • III nagroda - 2 000 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu malarskiego Moje Zakopane

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships 

 

11 września 2019 r.

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Individual Fellowships, który organizowany jest w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie. Celem konkursu jest umożliwienie indywidualnym naukowcom zdobywania nowej wiedzy i pracy nad projektami w dowolnym miejscu Europy i świata w wybranej jednostce. Przyznane granty mają także rozwijać innowacyjność i kreatywność naukowców.

Zgodnie z regulaminem konkursu w porozumieniu z wybraną przez siebie instytucją, przygotowuje projekt badawczo-szkoleniowy. Czas trwania pobytu badawczo-szkoleniowego może wynosić od 12 do 36 miesięcy. W ramach Individual Fellowships wyróżnia się dwa typy grantów:

 • European Fellowships - w ramach grantu możliwe jest prowadzenie przez indywidualnego naukowca badań przez okres od 12 do 24 miesięcy. Badania prowadzone są w placówce naukowej lub przedsiębiorstwie z innego kraju europejskiego niż pochodzi naukowiec. Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE ,
 • Global Fellowships - w ramach grantu doświadczeni naukowcy mogą prowadzić badania w tzw. krajach trzecich (każde państwo nie będące członkiem i nie stowarzyszone z UE). Pobyt zagraniczny może trwać od 12 do 24 miesięcy. W ramach grantu istnieje także obowiązkowa faza powrotna do Europy, która musi trwać 12 miesięcy. Więcej informacji na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE. 

Strona internetowa konkursu Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - Individual Fellowships 

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - COFUND

 

26 września 2019 r.

Trwa nabór wniosków w ramach Akcji Marii Skłodowskiej-Curie COFUND. Celem konkursu jest pozyskanie przez instytucje środków finansowych na utworzenie programów grantowych dla osób ze stopniem doktora oraz programów studiów doktoranckich.

Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE:

Wszystkie programy powinny służyć wzmocnieniu międzynarodowej mobilności naukowców, dobrze widziana jest również mobilność międzysektorowa.

Szczegółowe informacje o prowadzonym naborze wniosków można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Strona internetowa Akcje Marii Skłodowskiej-Curie - COFUND

Konkurs na prace dyplomowe o Łowiczu 

 

30 września 2019 r. 

Trwa nabór zgłoszeń w ramach XVI edycji konkursu na pracę dyplomową dotyczącą problematyki związanej z Miastem Łowiczem. W konkursie mogą wziąć udział autorzy prac dyplomowych, obronionych we wszystkich uczelniach państwowych i niepaństwowych na terenie Polski w latach 2018-2019.

Zgodnie z informacjami organizatorów do konkursu mogą być zgłaszane prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie, doktoranckie niezależnie od kierunków studiów, ale tematycznie związane z Łowiczem w dwóch kategoriach:

 • Tematyka Społeczna (oświata, historia, kultura, kultura fizyczna i sport),
 • Tematyka Gospodarcza (architektura, infrastruktura techniczna miasta, lokalna przedsiębiorczość, bezrobocie, turystyka).

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora.

Strona internetowa konkursu na prace dyplomowe o Łowiczu

Konkurs na prace naukowe o domach pasywnych

 

30 września 2019 r. 

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę inżynierską lub magisterską na temat domów pasywnych projektowanych w oparciu o polskie technologie i produkty. Pula nagród w konkursie wynosi 1 500 zł.

Zgodnie z informacjami organizatorów konkurs adresowany jest do studentów oraz absolwentów kierunków:

 • budownictwo;
 • inżynieria środowiska;
 • architektura.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku akademickim 2017/2018 oraz 2018/2019

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • I nagroda - 1 000 zł;
 • II nagroda - 500 zł.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na profilu Facebook organizatora.

Strona internetowa konkursu na prace naukowe o domach pasywnych

Konkurs na pracę o Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit

 

30 września 2019 r. 

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu na najlepszą pracę doktorską, magisterską i licencjacką dotyczącą szeroko rozumianej tematyki Nieswoistych Chorób Zapalnych Jelit. Pula nagród w konkursie wynosi 10 000 zł.

Do konkursu można zgłaszać prace obronione w roku kalendarzowym 2017-2018 oraz do 21 września 2019 roku. W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • 5 000 zł - najlepsza praca doktorska;
 • 3 000 zł - najlepsza praca magisterska;
 • 2 000 zł - najlepsza praca licencjacka.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć w jego regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej organizatora. 

Strona internetowa konkursu na pracę o Nieswoistych Chorobach Zapalnych Jelit

Uniwersytet - konkurs fotograficzny

 

18 października 2019 r. 

Trwa nabór zgłoszeń w ramach konkursu fotograficznego pn. Uniwersytet. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim wziąć udział wszyscy fotografujący, profesjonaliści i amatorzy. Pula nagród w konkursie wynosi 3 700 zł.

W ramach konkursu przyznane zostaną następujące nagrody:

 • I nagroda - 1 500 zł;
 • II nagroda - 1 200 zł;
 • III nagroda - 1 000 zł.

Każdy uczestnik może nadesłać na Konkurs maksymalnie 4 prace (format minimum 30×40 cm), lub zwarte tematycznie cykle (do czterech zdjęć), które traktowane będą jako jedna praca. 

Konkurs organizowany jest w ramach Dni Jana Pawła II.

Strona internetowa konkursu fotograficznego pn. Uniwersytet

Stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

1 grudnia 2019 r.

31 grudnia 2019 r. 

Trwa nabór wniosków w ramach konkursu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnych młodych naukowców w 2019 r. Stypendium przyznawane jest na okres nie dłuższy niż trzy lata. Maksymalna wysokość stypendium nie może przekroczyć 5 390 zł miesięcznie.

Zgodnie z informacjami MNiSW o stypendium może ubiegać się młody naukowiec. Pod tym terminem rozumiana jest:

osoba prowadząca działalność naukową, która jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo posiada stopień doktora, ale od jego uzyskania nie upłynęło 7 lat i jest zatrudniona w uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN, instytucie badawczym, międzynarodowym instytucie naukowym działającym w Polsce, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może występować:

 • Rektor,
 • dyrektor instytutu PAN,
 • instytutu badawczego lub instytutu międzynarodowego, w których prowadzona jest szkoła doktorska, w której młody naukowiec jest doktorantem,
 • osoba kierująca podmiotem zatrudniającym młodego naukowca.

Strona internetowa konkursy na stypendia naukowe dla wybitnych młodych naukowców 2019 r.

Dialog - nabór wniosków w 2019 r.

 

31 grudnia 2019 r.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło otwarcie naboru wniosków w ramach programu Dialog. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 31 grudnia 2019 r.  Na  wsparcie działań służących budowaniu współpracy i trwałych relacji między podmiotami działającymi w obszarze nauki a podmiotami działającymi w sferze społeczno-gospodarczej, przeznaczonych zostanie 20 mln zł.

Zgodnie z informacjami MNiSW program obejmuje dofinansowanie projektów w trzech obszarach:

Doskonałość naukowa

 • umiędzynarodowienie polskiej nauki i zwiększenie rozpoznawalności jej osiągnięć,
 • kształtowanie i wdrażanie mechanizmów ewaluacyjnych inicjujących proces zmian projakościowych,
 • wypracowanie i wdrażanie koncepcji rozwoju kadry naukowo-dydaktycznej,
 • kształtowanie odbioru społecznego polskiej nauki,
 • podnoszenie jakości i przełomowości badań naukowych (frontier research), w szczególności poprzez identyfikację nowych, kluczowych dla rozwoju społeczno-gospodarczego problemów badawczych oraz podjęcie pionierskich prac badawczych w tym zakresie,
 • identyfikowanie bodźców i mierników rozwoju polskiej nauki;

Nauka dla innowacyjności

 • otwarcie nauki na rynek pracy i poprawę efektywności współpracy nauki z otoczeniem gospodarczym,
 • wspieranie procesów innowacyjności i komercjalizacji wyników badań naukowych, w tym promowanie dobrych praktyk w zakresie innowacji,
 • upowszechnianie wiedzy na temat związków między nauką, innowacyjnością i gospodarką;

Humanistyka dla rozwoju

 • rozwój nauk humanistycznych oraz stymulowanie i promowanie innowacyjnych badań humanistycznych,
 • wykorzystanie humanistyki do rozwoju innych obszarów nauki, kultury, edukacji, gospodarki i społeczeństwa.

Pojedynczy projekt może uzyskać finansowanie od 100 000 zł do 2 000 000 zł.

Szczegółowe informacje o programie Dialog można znaleźć na stronie internetowej MNiSW.

EIC Horizon Prize: Wczesne ostrzeganie o epidemiach

 

1 września 2020 r.

Trwa nabór zgłoszeń do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii wczesnego ostrzegania o epidemiach. Jak informuje Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE cele konkursu jest pomoc w zapobieganiu przyszłym epidemiom chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra, poprzez opracowanie systemu wczesnego ostrzegania opartego na danych z obserwacji Ziemi. Autor najlepszego pomysłu otrzyma 5 mln euro.

 

Zgodnie z informacjami KPK Programów Badawczych UE nagroda zostanie przyznana na:

na opracowanie skalowalnego, niezawodnego i opłacalnego systemu wczesnego ostrzegania, wykorzystującego dane z obserwacji Ziemi i inne rodzaje danych geolokalizacyjnych do prognozowania i monitorowania epidemii chorób takich, jak malaria, zika, denga lub żółta febra.

Szczegółowe informacje o konkursie można znaleźć na stronie internetowej Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Przypominamy, że do 23 lutego 2019 r. trwa także nabór zgłoszeń do konkursu EIC Horizon Prize w kategorii innowacyjne akumulatory do pojazdów elektrycznych.