Ankietarekrutacja 19/20nowe kierunkiIntensywny kurs rysunkuEurostudentFA projektBaner FE
Szybki kontakt

Dział Nauczania i Spraw Studenckich
ul. Kokoszków 71
34-400 Nowy Targ
pokój nr 223, 223a, 224
(18) 26 10 712,  (18) 26 10 702,
(18) 26 10 740
e-mail: dn@ppwsz.edu.pl

Cudzoziemcy podejmujący studia na innych zasadach niż obowiązujące obywateli polskich

Cudzoziemcy ubiegający się o podjęcie studiów na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (bez postępowania kwalifikacyjnego) na podstawie decyzji Rektora PPWSZ, składają następujące dokumenty kwalifikacyjne na studia w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ:

 1. wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z listem motywacyjnym o przyjęcie na studia i CV (w języku angielskim / w języku rosyjskim);
 2. oryginał świadectwa dojrzałości lub innego dokumentu uzyskanego za granicą, uprawniający do ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski (świadectwo musi zawierać adnotację, że dokument ten uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w państwie, w którym dokument ten został wydany oraz o zakresie tych uprawnień, a w przypadku braku takiej informacji na świadectwie, należy dołączyć takie potwierdzenie w formie osobnego dokumentu ze szkoły średniej);
 3. kopię strony ze zdjęciem z paszportu (oryginał do wglądu);
 4. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego: zaświadczenie o ukończeniu rocznego kursu przygotowawczego do podjęcia nauki w języku polskim prowadzonego przez jednostki wyznaczone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego lub certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego  lub dokument wydany przez PPWSZ potwierdzający, że stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim;
 5. wizę lub kartę pobytu lub inny dokument uprawniający do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 6. zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza posiadającego specjalizację medycyny pracy, stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia studiów w PPWSZ na wybranym kierunku i formie kształcenia;
 7. dokument potwierdzający prawo do ubezpieczenia zdrowotnego na terytorium RP: polisę ubezpieczeniową na wypadek choroby na okres kształcenia w Polsce, albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub oświadczenie, że przystąpią do ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia w PPWSZ;
 8. jedną aktualną fotografię o wym. 35x45 mm, na odwrocie podpisaną imieniem i nazwiskiem;
 9. fotografię cyfrową.

W przypadku kandydatów na studia drugiego stopnia oprócz wyżej wymienionych dokumentów należy złożyć oryginał dyplomu ukończenia studiów wyższych za granicą, uprawniający do podjęcia studiów drugiego stopnia w państwie, w którym został wydany, uznany za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia, zgodnie z przepisami w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów wyższych uzyskanych za granicą albo uznany, na podstawie umowy międzynarodowej, za równoważny z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia wraz z tłumaczeniem dokonanym przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski.

Świadectwa dojrzałości (oprócz dyplomów IB i EB) oraz dyplomy studiów wyższych uzyskane za granicą muszą być:

 • opatrzone apostille, jeśli państwo, w którym został wydany dokument jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych sporządzonej w Hadze 5.10.1961 roku (Dz. U. z 2005 r., Nr 112, poz. 938) (wykaz państw, które przyjęły tę konwencję), albo
 • poddane legalizacji, w pozostałych przypadkach.

Uzyskanie potwierdzenia PPWSZ, że przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwala na podjęcie studiów w języku polskim następuje w formie zaświadczenia wydanego na podstawie przeprowadzonej uprzednio rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatem w języku polskim przez pracownika Działu Nauczania i Spraw Studenckich lub w formie zaświadczenia wystawionego przez nauczyciela akademickiego prowadzącego kurs dokształcający z języka polskiego dla cudzoziemców - kandydatów na studia w PPWSZ.

Kandydaci posiadający świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą wydane w kraju z którym Polska nie zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu dokumentów zobowiązani są złożyć ponadto:

 • decyzję wydaną przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata w Polsce o potwierdzeniu wykształcenia średniego i uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w Polsce, albo
 • pisemne oświadczenie kandydata, w którym zobowiązuje się on pod rygorem stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o przyjęcie na studia do dostarczenia decyzji o potwierdzeniu wykształcenia średniego i uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów.

Do wniosku o uznanie świadectwa wydanego za granicą należy dodatkowo dołączyć wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły średniej, wykaz przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej wraz z uzyskanymi ocenami (jeżeli tych informacji nie ma na świadectwie) oraz informację o zrealizowanym programie nauczania m.in. treści kształcenia ze wszystkich przedmiotów zrealizowanych w szkole średniej, planowany czas nauki i skalę ocen).

Szczególowe informacje dotyczące uznawania świadectw wydanych za granicą znajdą Państwo na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Krakowie

Nie wymagają uznawania świadectwa dojrzałości uzyskane w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach. Dotyczy to świadectw maturalnych uzyskanych w następujących państwach: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Holandia, Hiszpania, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.
Ponadto nie wymagają uznawania świadectwa maturalne uzyskane w krajach, z którymi Rzeczypospolita Polska podpisała dwustronne umowy międzynarodowe o wzajemnym uznawaniu dokumentów o wykształceniu (wykaz umów międzynarodowych)

Szczegółowych informacji na temat kształcenia cudzoziemców w Polsce udziela dodatkowo: Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dokumenty wymienione powyżej należy składać w Dziale Nauczania i Spraw Studenckich PPWSZ

Aktualnie prowadzone kierunki studiów w Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Targu:

studia pierwszego stopnia (Bachelor's, Engineering)

 1. architektura (architecture) - 3 000 zł/semestr
 2. filologia - specjalność filologia angielska (English philology) - 3 000 zł/semestr
 3. filologia polska (Polish Philology) - 3 000 zł/semestr
 4. finanse i rachunkowość - 3 000 zł/semestr
 5. fizjoterapia (physiotherapy) - 3 000 zł/semestr
 6. gospodarka przestrzenna (land management) - 3 000 zł/semestr
 7. inżynieria środowiska (environmental engineering) - 3 000 zł/semestr
 8. kosmetologia (cosmetology) - 3 000 zł/semestr
 9. pielęgniarstwo (nursing) - 3 000 zł/semestr
 10. ratownictwo medyczne (emergency medicine) - 3 000 zł/semestr
 11. turystyka i rekreacja (tourism and recreation) - 3 000 zł/semestr

 

 studia drugiego stopnia (Master's Programs)

 1. architektura (architecture) - 3 000 zł/semestr
 2. filologia, specjalność filologia angielska (English philology) - 3 000 zł/semestr
 3. fizjoterapia (physiotherapy) - 3 000 zł/semestr
 4. kosmetologia (cosmetology) - 3 000 zł/semestr
 5. pielęgniarstwo (nursing) - 3 000 zł/semestr
 6. turystyka i rekreacja (tourism and recreation) - 3 000 zł/semestr